Reguli noi pentru rezidența fiscală


• Camera de Comerț și Industrie anunță că ANAF a publicat recent un ordin prin care stabilește noi reguli pentru a stabili rezidența persoanelor fizice, astfel încât veniturile acestora să poată fi impozitate;

• Orice persoană fizică rezidentă în România este supusă impozitului pe venit pentru venitul obținut din orice sursă, atât din țară, cât și din afara ei

Potrivit sursei menționate anterior, prin OG 30/2011 se eliminase perioada de 3 ani după care persoana fizică nerezidentă devenită rezidentă în România este supusă impozitării pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara ei. Conform noilor modificări, aceste venituri urmează a fi impozitate începând cu anul calendaristic următor celui în care persoana fizică a obținut rezidența.

Concret, Codul fiscal prevede că, de la 1 ianuarie 2012, persoanele fizice nerezidente al căror centru de interese vitale ale persoanei este amplasat în România sau care sunt prezente în Romania pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceștia devin rezidenți în România.

Pentru aplicarea acestor prevederi, Finanțele au publicat recent un ordin care să reglementeze modul în care autoritățile vor obține date referitoare la persoanele fizice care sosesc pe teritoriul României și solicită rezidență fiscală în țara noastră sau persoanele care pleacă din țară și solicită scoaterea din evidența autorităților fiscale române. Este vorba despre Ordinul MFP nr. 74/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 73 din 30 ianuarie 2012.

Actul normativ introduce obligativitatea ca persoanele nerezidente să se înregistreze la autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de pre­zență în România. Pentru asta, aceste persoane vor completa un „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, la care vor atașa: copia pașaportului, valabil, iar cetățenii Uniunii Europene vor anexa copia pașaportului sau a documentului național de identitate, valabil; certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțite de o traducere autorizată în limba română certificat/document care este valabil pentru anul/anii pentru care este emis; documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuința care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa.

Autoritatea fiscală competentă va analiza îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația concretă a persoanei fizice și va stabili dacă persoana fizică nerezidentă păstrează rezidența fiscală a celuilalt stat sau va fi persoană fizică rezidentă fiscal în România.

În termen de 30 de zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoana fizică dacă aceasta are obligație fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obținute din România. În cazul obligației fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României. În situația în care, pe baza documentației prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenței fiscale în România, intervin modificări față de datele înscrise în notificarea emisă de autoritate, aceasta va efectua o nouă notificare și o va anula pe cea precedentă, pentru corectarea obligației fiscale ce îi revine în România persoanei fizice respective, pe baza noilor informații.

În schimb, atunci când vrea să plece din România, o persoană fizică rezidentă are obligația să înregistreze cu 30 de zile înaintea plecării din România formularul „Ches­tio­nar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” la autoritatea fiscală competentă unde a înregistrat formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinței permanente.

Potrivit noului act normativ, autoritatea fiscală analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația concretă și stabilește dacă persoana fizică rezidentă fiscal în România păstrează rezidența în țară potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului Fiscal, sau este persoana fizică nerezidentă în România. În termen de 15 zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica per­soa­nei fizice dacă aceasta are în continuare obligație fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menținută din/în evidențele fiscale.

În cazul obligației fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României. Dacă ulterior înregistrării formularului, persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus menționat certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal sau un alt docu­ment eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale, în vederea aplicării prevederilor convenției. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în Romania, va continua să fie considerată rezi­den­tă în România, având obligație fiscală integrală până la sfârșitul anului calen­daristic în care a făcut dovada schimbării rezidenței fiscale în alt stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care pleacă într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, comple­tează formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care persoana fizică părăsește țara noastră, precum și în următorii 3 ani calendaristici.

Persoana fizică nerezidentă care a avut obligația completării formularului „Ches­tio­nar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” și a obținut pe perioada șederii în România rezidența fiscală în țara noastră va completa la părăsirea teritoriului României numai formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” și nu va mai face dovada schimbării rezidenței fiscale într-un alt stat. Aceasta va fi considerată rezidentă fiscal în România până la sfârșitul anului calendaristic în care a intervenit schimbarea în urma căreia persoana fizică părăsește România având și pentru acest an obligație fiscală integrală în România.

Persoana fizică nerezidentă care, pe perioada șederii în România, și-a dovedit rezidenţă într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și care a avut obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în Romania” va completa la părăsirea teritoriului României „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.