Propuneri de realocare a POR


CCI Vâlcea anunță că, în acord cu obiec­ti­vul de minimizare a dezangajării de fonduri eu­ro­pene, Ministerul Dezvol­tării Regionale și Tu­ris­mului, în calitate de Autoritate de Ma­nage­ment a Progra­mului Operațional Regio­nal, a propus Comisiei Europene realocarea parțială a finanțărilor în cadrul POR. Astfel, consta­tân­du-se o cerere relativ redusă de finan­țare pen­tru reabilitarea și reconversia siturilor indus­tri­ale poluate (DMI 4.2), MDRT a primit acceptul autorităților de la Bruxelles pen­tru redirec­țio­narea a 172,85 milioane de euro (dintr-un total de 200,09 milioane alo­cate inițial pentru DMI 4.2) către alte domenii majore de inter­venție, după cum urmează: 26,65 mili­oane de euro pen­tru reabilitarea, mo­der­nizarea, echiparea in­frastructurii servi­ci­ilor de sănătate; 13,31 milioane de euro pentru dezvoltarea dura­bilă a structurilor de sprijinire a afa­cerilor de importanță regională și locală; 28,47 milioane de euro pentru spriji­nirea dezvol­tării mi­cro­în­­tre­prinderilor; 39,84 milioane de euro pentru restaurarea și va­lo­ri­fi­carea dura­bilă a patri­mo­niu­lui cultural, pre­cum și crearea/moder­ni­za­rea infra­struc­tu­rilor conexe; 64,58 milioane de euro pentru pro­iec­te de creare, dezvol­tare, moderni­zare a in­frastructurii de tu­rism, pentru valo­rificarea re­sur­selor natu­rale și creșterea calității servici­ilor turistice.

În prezent, suma totală contractată în ca­drul POR este de 3.144,05 milioane de euro (reprezentând 84,38% din alocarea inițială a Pro­gramului Operațio­nal Regional), ținta de con­tractare propusă de MDRT pentru anul 2012 fiind de 100%.