Ultima strigare pentru subvenţia pentru bovine


• aceasta este săptămâna finală pentru depunerea actelor necesare
 

Adrian-PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea reaminteşte poten­ţialilor beneficiari, precum şi publi­cului interesat intervalul destinat acce­sării subvenţiei pentru vaci se încheie în câteva zile. „Perioada 15 mai – 30 iunie 2012, a fost cea în care cererea de plată aferentă anului 2012, în cadrul «Plăţilor naţionale di­recte complementare – sector zoo­teh­nic, specia bovine» s-a putut de­pune la sediul instituţiei situat în muni­cipiul Râmnicu Vâlcea, strada Oituz, nr.7. De acest sprijin pot be­ne­ficia producătorii agricoli, crescători de bovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice auto­rizate, întreprinderi individuale sau familiale. Pe această cale, vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data de 6 iunie 2012 solicitările pen­tru sprijinul financiar CNDP la specia bovine se vor putea depune şi la Cen­trul Local Bălceşti, situat în locali­tatea Bălceşti, strada Petrache Poenaru (clădirea Romtelecom), în zilele de 6, 11, 18, 25 iunie a.c., date la care un re­prezentant al APIA CJ Vâlcea se va deplasa la faţa locului pentru a prelua cererile fermierilor interesaţi în obţi­nerea acestei forme de sprijin în agri­cultura zootehnică. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 5 iunie 2012 solicitările pentru sprijinul financiar CNDP la specia bovine se vor putea depune şi la Centrul Local Horezu, situat în localitatea Ho­rezu, strada Tudor Vladimirescu, bl. R2, et. 1.  Prima pe exploataţie se acordă, o singură dată pe an, producătorilor agricoli înscrişi cu cod unic de identificare în evidenţa APIA, în funcţie de efectivul de bovine înre­gis­trat în Registrul naţional al exploa­ta­ţiilor la date cuprinse între 31 ianuarie 2008 şi 30 aprilie 2012 şi dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: exploataţia să fie de mini­mum trei capete de bovine, vârsta bovinelor să fie de minimum şase luni, iar exploataţia să fie înregistrată oficial la data solicitării primei. Ce­rerea de solicitare a primei pe exploa­taţie va fi însoţită de documente pre­cum: copie de pe buletinul de iden­ti­tate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregis­trare, copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor. Depu­nerea cererilor se poate face indi­vidual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului aso­cia­ţiilor crescătorilor de bovine legal cons­tituite care sunt funcţionale, con­form bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei.

Cererile pretipărite pot fi solici­tate individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului aso­cia­­ţiilor crescătorilor de bovine legal constituite”, precizează comunicatul semnat de către Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.