Totul despre Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare


bani_numarati• luni, demarează START – proiect care încurajează şi stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

 

Programul START este derulat de Ministerul Economiei, prin Direcţia Implementare Programe pentru IMM, iar obiectivul său îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbună­tăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finan­ţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Pot beneficia de Programul START societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii), înfiinţate conform legii în urma cu cel mult doi ani, cu capital privat şi fără dificultăţi financiare sau datorii la bugetul de stat. Nu pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile: a) Echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclu­siv software-ul aferent, necesare desfăşurării activi­tă­ţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocu­rilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; b) Apa­rate şi instalaţii de măsură, control, reglare, citi­toa­re pentru cod de bare, cantare electronice cu/fără prin­ter pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; c) Mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3) sau microbuz pentru transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/activităţile pe care s-a accesat programul; d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; e) Echipamente IT – tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclu­siv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării acti­vităţi, sisteme audio-video etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât nu­mărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componenta nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor etc.) f) Achiziţionarea de spatii de lucru, spaţii de producţie şi spatii pentru prestări ser­vi­cii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amena­jate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului; g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu comple­tările şi modificările ulterioare; h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produ­se­lor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregis­trare domeniu, fără hosting), pentru operatorii econo­mici care nu deţin alt site; i) Achiziţionarea de insta­la­ţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei eco­nomii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru aso­ciatul/administratorul societăţii aplicante, curs organi­zat de către un organism autorizat recunoscut de edu­caţie antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv; k)  Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de pro­mo­vare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic; l) Consultanţă pentru întoc­mirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiec­tului (nu mai mult de 10% din valoarea eligi­bilă/de­con­tată a proiectului). Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activi­tate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 1.800 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor second-hand sau care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse şi nici achiziţionarea în sistem leasing.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013, pentru acordarea de alocaţii financiare neram­bur­sabile este de 20.000.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2013 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 200 de benefi­ciari.

Prin Program se finanţează implementarea Planu­rilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii: a) Schema de finan­ţare cu credit bancar (Alocaţie Financiară Nerambur­sabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/be­neficiar; Credit bancar – minim 30% din valoarea chel­tuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de către instituţia de credit parteneră. Instituţia de credit parteneră poate acorda credit şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar în afara programului);

b) Schema de finanţare fără credit bancar (Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar; Contribuţie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului).

Conform protocolului de colaborare încheiat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Între­prinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM) cu insti­tu­ţia de credit parteneră, creditul bancar acordat în ca­drul acestui Program poate fi garantat în proporţie de 80%.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Aplicaţia de înscriere va fi activă începând cu prima zi a săptămânii viitoare, adică 29iulie, ora 10.00.

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent la transmiterea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea evaluării administrative şi al eligibilităţii  fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Admiterea în Program se va face în ordinea puncta­jului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului, activitatea pe care accesează programul (produc­ţie/ser­vi­cii/comerţ), locaţia implementării proiectului (urban/rural) şi data şi ora înregistrării, conform princi­piului “primul venit-primul servit”, în această ordine.

Cei selectaţi vor transmite în termen de 10 zile lucrătoare, la OTIMMC de care aparţine.