Noi reglementări privind operaţiunile scutite de TVA


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 90/12.02.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 140/04.02.2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin.(1) lit. j), j^1, k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi la art. X şi X1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul minis­tru­lui Finanţelor Publice nr. 2.389/2011.

Operaţiunile scutite de TVA pre­vă­zute la art. 143 alin.(1) lit. j), j^1, k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la care se referă ordinul menţionat mai sus, sunt următoarele:

j) livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diploma­tice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în condiţii de reciprocitate;

j 1) livrările de bunuri şi prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau către organismele cărora li se aplică Proto­colul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denatu­rarea concurenţei;

k) livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea organismelor inter­na­ţionale, altele decât cele menţionate la lit. j^1), recunoscute ca atare de auto­rităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile inter­na­ţionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;

l) livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forţelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către per­sonalul civil care le însoţeşte, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare;

m) livrările de bunuri şi/sau prestă­rile de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forţelor ar­mate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiinţare a Republicii Cipru, datat 16 au­gust 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forţe sau personalului civil care le însoţeşte ori pentru aprovi­zionarea popotelor sau cantinelor.