Ministerul Sănătăţii şi-a dat acordul pentru Registrul naţional pentru diabet


Comisia de diabet a Ministerului Sănă­tăţii şi-a dat acordul cu privire la imple­mentarea programului informatic RoDiab Diabetes Patient Management System la nivelul tuturor unităţilor sanitare care derulează Programul naţional de diabet zaharat din România. Lipsa unei evidenţe informatizate şi unitare la nivel naţional a tuturor bolnavilor care au beneficiat de tratament în cadrul programului a deter­minat imposibilitatea monitorizării în timp real a costurilor realizate, ceea ce a permis creşterea necontrolată a cheltuie­lilor şi apariţia arieratelor în cadrul progra­mu­lui. Proiectul de ordin privind înfiinţarea Registrului naţional pentru diabet a fost publicat pe site-ul MS pentru dezbatere. Elaborarea acestui proiect de ordin a fost necesar pentru a pune în executare dispo­ziţiile legale şi pentru a se asigura cadrul legal necesar realizării, implementării şi managementului Registrului naţional de diabet zaharat. Pe de altă parte, înfiinţarea Registrului naţional de diabet zaharat ca entitate juridică reprezintă o condiţie prealabilă necesară şi obligatorie pentru a asigura funcţionarea acestuia în conformi­tate cu prevederile legale în vigoare şi în deplin acord cu obligaţiile contractuale asumate prin contractul încheiat între părţi se arată în nota de prezentare a actului normativ. Reprezentanţii Ministerului Să­nă­tăţii consideră că realizarea şi imple­men­tarea Registrului naţional de diabet zaharat la nivelul tuturor unităţilor sanitare din Romania care derulează programul va aduce reale beneficii Ministerului Sănătăţii întrucât, pe de o parte, va permite funda­men­tarea corectă a acestui program pe nevoile populaţiei, evidenţiate din date obiective, iar pe de altă parte, va duce la utili­zarea eficientă a resurselor alocate pen­tru îndeplinirea obiectivelor şi indica­to­ri­lor aprobaţi in cadrul acestuia. De ase­me­nea, implementarea Registrului naţio­nal de diabet zaharat va asigura: trans­pa­renţa în cheltuirea banilor publici alocaţi Programului naţional de diabet zaharat (în acord cu obiectivele asumate prin Progra­mul de guvernare menţionat); controlul cos­turilor în cadrul Programului naţional de diabet zaharat prin utilizarea progra­mu­lui informatic RoDiab Diabetes Patient Ma­nagement System, întrucât această apli­caţie informatică va permite interconec­tarea tuturor furnizorilor de servicii me­dicale care derulează Programul naţional de diabet zaharat; îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea calităţii vieţii în condiţiile compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană, ceea ce va permite o moni­to­rizare mai atentă şi mai corectă a bolna­vilor cu diabet zaharat.