Liberalii susțin alocarea a 3% din PIB pentru cercetare și inovare științifică


buican_cristi3Președintele PNL Vâlcea, depu­tatul Cristian Buican, consideră că cer­cetarea și inovarea științifică ar tre­bui să reprezinte un domeniu prio­ritar pentru sistemul de educație din România, cu atât mai mult cu cât potențialul uman din acest domeniu de activitate este uriaș. Deputatul libe­ral este de părere că exemplul ță­rilor occidentale dezvoltate ce inves­tesc în cercetare și inovare științifică ar trebui preluat și la noi, iar măsurile pro­gramului Uniunii social Liberale pen­tru cercetare sunt mai mult decât necesare.

Deputatul vâlcean Buican susține proiectul Uniunii Social Liberale de alocare a 3% din PIB pentru cerce­ta­rea științifică (1% din bugetul de stat și 2% din fonduri private), cu atât mai mult cu cât cercetarea științifică re­prezintă principalul proces prin care se produce cunoaștere, creație și ino­vare, iar alocarea resurselor nece­s­a­re ar trebui să reprezinte o prioritate pen­tru toți decindeții politici atunci când au în vedere construcția buge­tară. Președintele PNL Vâlcea este de părere că exemplul țărilor dez­vol­tate de a investi masiv în cercetare ca principală cale de relansare econo­mică ar trebui preluat și de România prin susținerea de obiective îndrăz­nețe, stipulate și în programul Uniunii Social Liberale pentru educație: arti­cu­larea unor programe majore de cer­cetare în concordanță cu obiec­ti­vele strategice de dezvoltare ale Ro­mâniei, precum şi cu obiectivele din „Strategia Europa 2020”; susținerea cercetării ştiințifice din domeniile cu potențial de performanță; încurajarea prin mecanisme  de finanțare a abor­dărilor interdisciplinare cu potențial de aplicare în realizarea de produse; susținerea excelenței ştiințifice prin finanțarea adecvată, inclusiv a trans­fe­rului tehnologic cu efecte în creş­terea şi dezvoltarea economică; sus­ți­nerea bazelor de cercetare cu utili­zatori multipli; transferarea capacității de cercetare şi spre sectorul generării de cunoştințe de interes comercial; scutirea de impozit pe profitul investit în transferul tehnologic; transfor­ma­rea regiunilor de dezvoltare în regiuni ale cunoaşterii care să dezvolte eco­nomia “verde” prin unificarea trieli­coi­dală a eforturilor universităților, gu­ver­nului şi companiilor; dezvoltarea unor strategii multiplicative prin crea­rea sau extinderea de infrastructuri comune orientate pe cercetare sau teh­nologie; utilizarea fondurilor struc­tu­rale pentru dezvoltarea infrastruc­turii comune orientate pe cercetare sau tehnologie; canalele de finanțare care să sporească conectivitatea din­tre universități, institute de cercetare, agenții şi companii pentru reducerea distanței de la ştiință la aplicație; dez­voltarea semnificativă a sectoarelor economice inovatoare, susținerea unei dinamici a inovației în toate sec­toa­rele şi investițiile cu apariția şi dez­voltarea unei clase creatoare cu contribuţii importante de creştere a bunăstării în societate.

Deputatul Cristian Buican mai do­rește să aducă la cunoștință vâl­ce­nilor faptul că Uniunea Social Libe­ra­lă s-a angajat în fața Românilor prin pro­gramul pentru educație să își asu­me, de îndată ce va veni la guver­na­re, realizarea proiectului ELI (Ex­treme Light Infrastructure) de cons­truire a celui mai puternic laser din lume, unul din primele cinci cele mai importante proiecte de realizat din fonduri europene și susținut de către Consiliul Investitorilor Străini din România.