Legea pajiştilor, pe linie moartă


• nici la trei luni de la intrarea în vigoare a Legii 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor nu se pot elabora Normele Metodologice;

Potrivit Legii 214/2011, se pot con­ce­siona doar serviciile de utili­tate publi­că care au ca obiect utili­zarea pajiştilor în scopul păşu­na­tului şi creşterii ani­malelor. Pe de altă parte, actul normativ prevedea obligativitatea ca pajiştile să fie con­cesionate organizaţiilor şi aso­cia­ţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, de pe ra­za unităţii ad­ministrativ-teritoriale.

În aceste condiţii Consiliile Locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi di­rec­te în anul 2012. Trebuie men­ţio­nat că există situaţii în care unele Con­silii Locale au solicitat şi plăţi de agro­mediu şi/sau plăţi pentru zo­nele defavorizate şi în aceste ca­zuri APIA va fi nevoită să recupe­reze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. În con­se­cinţă, gradul de absorbţie a fondu­rilor europene se diminuează, se mai arată într-un proiect oficial de lege, cu precizarea că trebuie eli­mi­nate inadver­ten­ţele care ar genera efecte juridice ne­ga­tive, pentru a se evita blocajul imple­men­tării sche­me­lor de plăţi pe suprafaţă, de agro­mediu sau pentru zonele defa­vo­rizate, pentru anul 2012.

În esenţă, Legea nr. 214/2011 pen­tru organizarea, administrarea şi exploa­ta­rea pajiştilor, publicată în Monitorul Ofi­cial al României, Par­tea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, va trebui să se apli­ce înce­pând cu data de 1 ianuarie 2013.