Sesiune de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală, începând de la 1 martie


Potrivit unui comunicat oficial de presă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală lansează începând cu data de 1 martie 2012 procedura de selecţie a Grupurilor de Dezvoltare Locală, măsură finanţată din Axa 4 FEADR, astfel: Suma totală alocată pentru Gru­purile de Acțiune Locală este de 199.152.331 euro. Suma maximă care va putea fi solicitată de către un potențial potenţial Grup de Acţiune Locală va fi de 2.850.000 Euro. În vederea pregătirii Planu­rilor de Dezvoltare Locală pen­tru sesiunea de selecție a Grupurilor de Acțiune Lo­ca­lă, poate fi consultat de către potențialele GAL-uri Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția GAL, postat pe site-ul www.madr.ro și www.pndr.ro

„Depunerea Planurilor de Dezvoltare Locală se va face la sediile Autorităţii de Management de la nivel jude­ţean – Compar­timentul de Dezvoltare Rurală (localizate de regulă în cadrul Direc­ţiilor pentru Agricultură județene), în intervalul orar 1000 – 1500. În ultima zi de depunere a Planurilor de Dezvoltare Locală programul este 10.00 – 14.00. În cazul în care potenţialul GAL acoperă teritoriul a două sau mai multe județe, Planul de Dezvoltare Locală va fi depus în cadrul județului cu cea mai mare arie de acope­rire. Po­tenţialul Grup de Acţiune Locală trebuie să înde­pli­nească cerin­ţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul solici­tan­tului pentru participarea la selecţia Grupurilor de Acţiune Locală.

Termenul limită de depunere a Planurilor de Dez­vol­ta­re Locală este 20 aprilie 2012, ora 14.00. Anunțarea re­zul­tatelor evaluării Planurilor de Dezvoltare Locală se va face după avizarea Rapor­tu­lui de evaluare de către Directorul General al Autorității de Mana­ge­ment”, precizează documentul amintit.