Declararea TVA de plată la bugetul de stat prin formularul 311


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) că, în data de 19.03.2012, a fost aprobat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 418/2012 prin care a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal”.

Formularul 311 se utilizează la declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA), de plată la bugetul de stat, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal şi care au efectuat, în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii, respectiv achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal cărora organele fiscale le anulează înregistrarea în scopuri de TVA sunt:

– persoanele impozabile declarate inactive conform prevederilor art. 78 indice 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– persoanele impozabile care au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;

– persoanele impozabile ai căror asociaţi/administratori sau persoanele impozabile însăşi, care au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz);

– persoanele impozabile care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de taxă, dar nu sunt declarate inactive şi nu se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;

– persoanele impozabile care în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate şi/sau achiziţiile de bunuri şi/sau servicii pentru care persoana este obligată la plata taxei.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, fie la registratură, direct sau prin împuternicit, sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

Declaraţia se completează de contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Atenţie! Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi formular, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.