Ce trebuie să ştiţi despre minimis-ul agricol?


Direcţia Agricolă Vâlcea anunţă că, recent, Ministerul Agriculturii a emis un ordin prin care se acordă un ajutor de minimis transparent beneficiarilor eligibili conform fişelor tehnice ale măsurilor 41 (Implementarea strategiilor de dezvoltare locală) şi 421 (Implementarea proiectelor de cooperare), din PNDR.

Obiectivul general al prezentei scheme este cel din Planul naţional strategic pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi vizează implementarea strategiilor şi proiectelor integrate de dezvoltare locală. Aceste strategii au în vedere creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificării activităţilor economice din spaţiul rural, precum şi participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare. Schema de ajutor de minimis se aplică de la data aprobării acesteia, până la 30 iunie 2014 iar plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2015, în limita bugetului alocat pentru aceasta. Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de minimis este de: a) 182.888.790 euro sprijinul public nerambursabil aferent componentei 413 „Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale” de la Măsura 41 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”; b) 8.879.074 euro sprijinul public nerambursabil aferent Măsurii 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”. Numărul maxim estimat al beneficiarilor de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de 2600 aferent Măsurii 41 şi 302 aferent Măsurii 421.

Sprijinul nerambursabil este acordat pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi proiectelor de cooperare. Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER, respectiv prin Măsura 41 şi Măsura 421 sunt proiecte mici care vor trebui să respecte un plafon de maxim 200.000 euro cofinanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro.

Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schema, solicitantul depune la GAL o cerere de finanţare, în condiţiile şi însoţită de documentele solicitate în Ghidurile solicitantului aferente Măsurii 41 şi/sau 421 din PNDR, iar acordarea sprijinului financiar prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanţare încheiat între APDRP şi beneficiar. Pentru contractele aflate în derulare, APDRP va demara procedura de încheiere a actelor adiţionale prin care beneficiarii îşi asumă obligaţia respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

Criterii de eligibilitate privind beneficiarii: a) nu sunt “întreprinderi în dificultate” conform Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate; b) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată; c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarilor pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (calculată conform precizărilor anterioare), cumulată cu valoarea alocării financiare ce poate fi acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de minimis menţionat mai sus, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon. Ajutorul de minimis nu se cumulează cu ajutorul de stat acordat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o asemenea cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea ajutorului stabilită pentru condiţiile special ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană; d) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în fişele Măsurii 41 şi 421 din cadrul axei LEADER a PNDR, precum şi cele din Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 41 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” şi ale Ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”.