Precizări privind depunerea raportărilor contabile


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contri­bua­bilii interesaţi că, potrivit pre­vederilor art. 1 alin. (2) din OMFP nr. 2.234/2011 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483/2011, Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a opera­torilor economici se foloseşte de persoanele care aplică Reglemen­tările contabile conforme cu Direc­tiva a IV a Comunităţilor Econo­mice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile con­for­me cu directivele europene, apro­bate prin Ordinul ministrului Fi­nanţelor Publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulte­rioare, şi care, în exerciţiul finan­ciar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Potrivit pct. 2.18 din Anexă, ope­ra­torii economici care nu au desfă­şurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011, cei care în tot se­mestrul I 2011 s-au aflat în inac­ti­vitate temporară, precum şi per­soa­nele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2011.

De asemenea, nu întocmesc raportări contabile nici entităţile nou-înfiinţate în cursul anului 2011.

Atenţie! Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011 nu mai au obligaţia depunerii declaraţiei de inactivitate pe propria răspunde la unităţile teritoriale ale MFP.

Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia operatorilor eco­no­mici gratuit de unităţile terito­riale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contribuabili/Programe Utile/Situaţii financiare.

Raportările contabile la 30 iunie 2011 se vor depune până cel mai târziu 16 august 2011.