ISO 29990:2010 – Servicii de educaţie non-formală şi formare profesională


noile standarde europene implementate la Centrul Zonal de Informare şi Vânzări ASRO – Vâlcea

Potrivit responsabililor ASRO Vâlcea, noul standard ISO 29990: 2010 are ca scop îmbunătăţirea cali­tă­ţii serviciilor de educaţie facilitând com­pararea acestora la nivel mondial. Stan­dardul vizează îmbunătăţirea ca­li­tăţii ofertelor de pe piaţa inter­na­ţio­nală referitoare la serviciile de edu­ca­ţie non-formală şi instruire pe domenii specifice, cum ar fi formarea profe­sio­nală, învăţarea pe toată durata vieţii şi pregătirea la locul de muncă. Stan­dar­dul ISO 29990:2010, Servicii de edu­ca­ţie non-formală şi formare profesio­nală – Cerinţe de bază pentru furni­zorii de servicii va mări transparenţa pe această piaţă, permiţând com­pa­ra­rea la nivel mondial a serviciilor de ins­truire, oferind o alternativă unică susţi­nută de consensul la nivel inter­naţional în ceea ce priveşte varietatea impresionantă de standarde şi servicii care există în prezent în acest dome­niu. Cunoaşterea devine un factor im­portant în managementul corpora­tist de succes peste tot în lume, iar edu­ca­ţia este considerată din ce în ce mai mult un serviciu orientat către zona de afaceri. Importanţa econo­mi­că cres­cân­dă a educaţiei la nivel mondial în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere a creat noi oportunităţi economice, cum ar fi crearea de activităţi care vor furniza servicii de instruire genera­toa­re de profit. Prin urmare, asigurarea calităţii devine o problemă extrem de im­portantă. Obiectivul standardului ISO 29990 este de a oferi un model generic de practică profesională de calitate şi performanţă, precum şi o referinţă comună pentru furnizorii de servicii de educaţie cât şi pentru clienţii lor în proiectarea, dezvoltarea şi transmiterea de cunoştinţe non-for­male, training şi dezvoltare profesio­nală. Standardul încurajează concen­tra­rea activităţii pe cursant şi pe re­zul­tatele procesului de învăţare, subli­niind întreaga gamă de opţiuni dis­po­nibile pentru furnizarea de servicii edu­cative. Deoarece abordează com­pe­tenţa furnizorilor de servicii de edu­ca­ţie şi formare profesională, standar­dul va asista organizaţiile şi persoa­ne­le fizice la selectarea ofertantului op­tim, care va îndeplini cerinţele şi aş­tep­tările lor legate de competenţă şi dezvoltarea capacitaţilor. În plus, se preconizează ca ISO 29990:2010 să poată fi folosit pentru certificarea fur­ni­zorilor de servicii educative (certi­fi­care ISO 29990). Trebuie adăugat şi că ISO 29990:2010 este primul stan­dard elaborat de comitetul tehnic ISO / TC 232, Servicii de educaţie non-for­mală şi formare profesională. Con­form ASRO, scopul TC 232 este acela de a crea un cadru adecvat pentru elabo­ra­rea standardelor în domeniul servicii­lor non-formale de educaţie. Elemen­tele de bază ale acestuia sunt asigu­ra­rea calităţii şi eficienţei edu­ca­ţiei sau formării profesionale şi îm­bu­nătăţirea transferului de cunoştinţe, alături de creş­­terea transparenţei şi com­parabili­tăţii serviciilor oferite în acest dome­niu. ISO 29990 va ajuta furnizorii de ser­vicii educative la îm­bu­nătăţirea ca­pacităţii lor de a oferi în mod constant o activitate de calitate, de a îmbunătăţi eficienţa organizaţio­nală şi de a reduce costurile totale ale afacerii.

ISO 14001, Sisteme de management de mediu, Lista de verificare pentru IMM

Întreprinderile mici şi mijlocii dis­pun de un nou instrument care le permite să beneficieze mai uşor de implementarea sistemului de manage­ment de mediu bazat pe standardul internaţional ISO 14001. Acest instru­ment prezentat sub forma unui manual însoţit de un CD, ISO 14001, Environ­men­tal Management Systems – An easy-to-use checklist for small business – Are you ready?,  este publi­cat de către ISO în versiunile engleză, franceză şi spaniolă. Standardul ISO 14001, publicat în 1996, apoi revizuit în 2004, s-a dovedit a avea un foarte mare succes. Implementat acum în 159 de ţări, standardul a furnizat între­prin­derilor un puternic instrument de management pentru îmbunătăţirea performanţelor lor de mediu. La sfâr­şi­tul lui 2009 existau în lume peste 223.149 de organizaţii certificate în con­formitate cu ISO 14001 – o cifră care indică o creştere cu 18% faţă de 2008. Numeroase întreprinderi şi-au îmbu­nă­tăţit modul de funcţionare şi au redus impactul activităţilor, proceselor, produselor şi serviciilor lor asupra me­diului, utilizând o abordare siste­ma­tică care vizează îmbunătăţirea conti­nuă. Astfel, avantajele demersurilor po­zi­ti­ve privind aspectele de mediu nu aco­pe­ră numai protejarea mediului, ci se reflectă şi în performanţele întreprin­de­rii, mai ales în ceea ce priveşte îm­bu­­nătăţirea imaginii, facilitarea acce­su­­lui pe pieţele internaţionale, furni­zând o referinţă comună privind comu­ni­carea performanţelor de mediu.  „Experienţa arată că întreprinderile mici şi mijlocii pot, de asemenea, să im­plementeze un SMM eficace şi ca ur­mare să obţină variate beneficii. Implementarea SMM poate prezenta, to­tuşi, unele dificultăţi. Prezentul ma­nual îşi propune să ajute organizaţiile să înţeleagă cerinţele care se aplică sistemelor de management de mediu şi să identifice principalele elemente care trebuie îmbunătăţite. Efectele po­zitive sunt numeroase, chiar dacă scopul final vizat nu este certificarea de terţă parte. Sperăm că acest nou manual, al cărui obiect este să ne ajute să exploatăm avantajele stan­dar­­dului ISO 14001, va constitui o utili­tate practică pentru întreprinderile mici, în mod deosebit în statele în curs de dezvoltare şi în cele cu economii în tranziţie”, se arată în prefaţa manua­lu­lui. Manualul şi CD-ul sunt prezentate sub forma unei liste de verificări care ghidează utilizatorii să-şi pună între­bări privind aspectele de mediu din or­ganizaţia lor şi să găsească răspun­su­rile optime la acestea. Acest demers, realizat pas cu pas, va permite con­du­cătorilor întreprinderii să determine sta­rea actuală a performanţei de me­diu şi să identifice principalele domenii în care este posibilă îmbunătăţirea. Această listă de verificări cuprinde 16 părţi care acoperă fiecare un aspect specific al procesului de implementare a SMM, cu o explicaţie scurtă a cerin­ţelor relevante din ISO 14001 şi cu recomandări privind integrarea aces­tor aspecte în SMM în funcţie de ne­cesităţile organizaţiei. CD-ul permite o navigare electronică uşoară, salvarea răspunsurilor la întrebări şi tipărirea lor. ISO 14001, Sisteme de manage­ment de mediu. Listă de verificare pen­tru uzul întreprinderilor mici şi mijlocii. Sunteţi gata? este publicat în format A5, este spiralat şi figurează în limbile: engleză (87 de pagini, ISBN 978-92-67-10531-4), franceză (89 de pa­gini, ISBN 978-92-67-20531-1) şi spa­niolă (93 de pagini, ISBN 978-62-67-351-8). CD-ul există în cele trei limbi menţionate (ISBN 978-92-67-02019-8).

Colecție pe CD a standardelor internaționale referitoare la analiza chimică a suprafețelor

ISO a lansat de curând un CD care cuprinde 41 de standarde inter­naţionale şi documente referitoare la analiza chimică a suprafeţelor, larg utilizată pentru caracterizarea şi reali­za­rea de materiale şi procedee de vârf. Această colecţie reuneşte toate documentele elaborate până în pre­zent de comitetul tehnic ISO/TC 201, Analiza chimică a suprafeţelor, res­pectiv 34 de standarde internaţionale, 6 rapoarte tehnice şi o specificaţie tehnică. Lucrările comitetului se referă la diferite domenii: polimeri, ceramică, me­talurgie, materiale compozite, ade­ren­ţe, tribologie, uzură, coroziune, pelicule subţiri şi acoperiri, materiale pentru implant, cataliză, microelec­tro­nică şi supraconductori. „Analiza chi­mi­că a suprafeţelor constituie un ins­tru­ment eficace pentru cercetare şi dez­voltare în numeroase domenii. Pentru a obţine rezultate corecte, trebuie să se procedeze corect. Acest CD va fi util celor care utilizează ana­liza chimică a suprafeţelor, punând la dispoziţia acestora informaţiile esen­ţia­le care figurează în standarde”, sună argumentul principal al standar­dului. Standardele cuprinse pe acest CD se referă la următoarele tehnici de analiză: spectroscopia electronilor Auger (AES); spectroscopia cu des­căr­­care luminescentă (GDS); spec­tros­copia de masă a ionilor secundari (SIMS); reflexia totală a fluorescenţei de raze X (TXRF); spectroscopia de fotoelectroni a radiaţiilor X (XPS); pro­fi­larea în profunzime prin pulverizare, cu ajutorul unor tehnici precum AES, SIMS şi XPS. În plus, CD-ul cuprinde şi standarde de terminologie care con­ţin termeni utilizaţi în analiza chimică a suprafeţelor, standarde referitoare la manipularea eşantioanelor (înainte şi în timpul analizei), formatele pentru trans­ferul de date şi de informaţii, pre­cum şi standarde pentru materiale spe­cifice sau clase de materiale. Ra­poar­tele tehnice ale ISO care figu­rea­ză pe acest CD sintetizează cunoştin­ţele în domenii specifice care au fost pregătite pentru a ghida viitoarele elaborări de standarde.

Posting....