Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Ajutoare pentru fermierii loviţi de iarnă


BADELE_FLORELAşa cum vă anunţam şi în ediţiile noastre anterioare, perioada de iarnă a compromis numeroase dintre afacerile agricole din judeţul nostru. Cum situaţia a fost una generalizată pe teritoriul întregii ţări, Ministerul Agriculturii a trecut la o inventariere detaliată şi atentă a tuturor celor pen­tru care sezonul rece a adus pagube şi pierderi. Astfel, după centralizarea da­telor venite din teren, MADR are pre­gătit deja un proiect de lege în acest sens.

Pe această temă, Florel Bădele (foto), direc­torul Direcţiei Agricole, aduce mai multe detalii lămuritoare: „Ca urmare a căderilor masive de ză­padă din lunile ianuarie – februarie 2012, suprafeţe semnificative de sp­a­ţii protejate, respectiv sere şi solarii, au fost afectate în ceea ce priveşte materialele de rezistenţă şi cele de acoperire. La solicitarea Mi­nis­terului Agriculturii şi Dezvoltării Ru­rale, direcţiile agricole judeţene au rea­lizat inventarierea şi evaluarea pa­gu­belor. Din centralizarea datelor, situaţia se prezintă astfel: au fost afectaţi peste 2.950 producători agricoli, din care 79 sunt deţinători de sere, au fost afec­ta­te sere şi solarii din 31 judeţe la ni­ve­lul materialelor de acoperire. Pentru sere şi solarii s-au înregistrat urmă­toa­rele pagube: 1.356.699 mp gea­muri sparte pentru sere şi 2.556.512 mp folie plastic ruptă pentru solarii.

Pentru a reduce impactul acestor pierderi asupra activităţii producă­to­rilor de legume, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pen­tru alocarea de sume compen­sa­torii prin acordarea unui ajutor de mi­nimis care să compenseze valoarea estimativă a pagubelor produse la materialele de acoperire a spaţiilor protejate”.

Potrivit sursei citate, ajutorul se acordă în conformitate cu regula­men­tul CE nr.1535/2007, iar cuantumul maxim nu depăşeşte echivalentul în lei a 7.500 euro pe beneficiar, adică 33.000 lei. Schema de ajutor de minimis se acordă următoarelor categorii de beneficiari: producători agricoli – persoane fizice, producători agricoli – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice etc.

„Prin schema de minimis, se pro­pune un cuantum de: pentru produ­că­tori agricoli persoane fizice: 18 lei/mp pentru geam şi 2,25 lei/mp pentru folie plas­tic ( pentru celelalte categorii de be­­neficiari: 24 lei/mp pentru geam şi 3 lei/mp pentru folie plastic). De ase­menea, MADR alocă sume com­pen­satorii la valoarea reală a pieţei pentru pro­ducătorii agricoli cu statut juridic. Pen­tru producătorii agricoli persoane fizice, cuantumul sumelor compensa­to­rii alocate este diminuat cu 25%, dat fiind că aceştia nu sunt plătitori de TVA. Resursele financiare necesare apli­­cării schemei de ajutor de minimis, regle­mentată prin aceas­tă hotărâre, sunt de 8,52 mil. lei (circa 1,9 mil. euro) şi se asigură de la bu­ge­tul de stat în limita prevederilor bugetare acordate MADR. Proiectul de Hotărâre de Gu­vern se află în pro­ces de avizare în re­gim de urgenţă la ministerele aviza­toa­re. Termenul limită de depunere a ce­re­­rilor de spri­jin financiar la direcţiile agri­cole jude­ţene este 29 iunie 2012, dată după care vor fi făcute plăţile că­tre bene­ficiari”, concluzionează Bădele.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized