1.317 funcţionari din sistemul Finanţelor Publice au obţinut Permisul ECDL Start


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează azi, 7 martie 2011, la sediul instituţiei, din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, conferinţa pentru închiderea oficială a proiectului „Îmbunătăţirea abili­tă­­ţilor tehnice ale funcţionarilor din cadrul ANAF, prin instruirea şi certificarea ECDL Start”, cod SMIS 2724.Proiectul a fost implementat în perioada 30 aprilie 2009 – 29 martie 2011, fiind cofinanţat din Fondul So­cial European prin Programul Ope­raţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007 – 2013, la nivelul Axei prioritare 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3. „Îmbunătăţirea efi­ca­cităţii organizaţionale, Operaţiu­nea orientativă – Module de pre­gă­tire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor” etc., lansată prin Cere­rea de proiecte nr. 2/2008 a Auto­rităţii de Management pentru PO DCA din cadrul Ministerului Ad­mi­nis­traţiei şi Internelor.Valoarea totală a proiectului, fără TVA, a fost de 1.724.310 lei, din care 1.718.710 lei reprezintă va­loarea eligibilă a proiectului, for­ma­tă din 1.460.903,50 lei, provenind din Fondul Social European şi 257.806,50 lei, reprezentând co­fi­nanţarea eligibilă a ANAF în calitate de beneficiar al finanţării neram­bur­sabile, iar 5.600 lei reprezintă va­loarea neeligibilă a proiectului.Proiectul a avut drept scop creş­terea gradului de utilizare a teh­nologiilor informatice de către func­ţionarii din cadrul ANAF prin do­bândirea unor cunoştinţe solide de operare şi utilizare a calculatorului.Proiectul a presupus organi­zarea şi derularea unui program de instruire şi certificare ECDL Start pentru un număr de 1.317 funcţio­nari din cadrul sistemului naţional al administrării fiscale, la 26 de direcţii generale judeţene ale finanţelor publice, între care şi DGFP Vâlcea.Din cei 1.317 funcţionari partici­panţi la instruire, 1.303 au obţinut Per­misul ECDL Start, ceea ce re­prezintă un grad de promovabilitate de 98,94%.