Unitatea de Imprimare Rapidă, doi ani de funcţionare


gogarnoiu_gheorghe1În cadrul politicilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice şi de eficientizare a activităţii de administrare fiscală a veniturilor statului, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agen­ţia Naţională de Administrare Fiscală, a iniţiat şi fina­lizat proiectul „Unitatea de Imprimare Rapidă”, una dintre cele mai moderne unităţi de acest fel din Europa.

Sâmbătă, se împlinesc doi ani de la pune­rea în funcţiune a Unităţii de Imprimare Rapidă care func­ţionează la Râmnicu-Vâlcea, în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea.

Unitatea de Imprimare Rapidă tipăreşte centralizat actele administrativ-fiscale emise de cele 42 direcţii gene­rale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucu­reşti şi de Direcţia Generală Administrare Mari Contribuabili.

Imprimarea centralizată a documentelor administrativ-fiscale contribuie la modernizarea actului de administrare fiscală prin aplicarea unui tratament unitar, nediscri­mina­toriu, în strictă concordanţă cu prevederile legale în vigoare pentru toţi contribuabilii.

Principalele avantaje al acestui sistem centralizat constau în eficientizarea activităţii de recuperare a creanţelor bugetare prin eliminarea muncii manuale la: emiterea, tipărirea, împlicuirea, transportul la unităţile poştale, arhivarea documentelor în format hârtie, urmărirea informatizată a documentelor emise şi a comunicării acestora şi reducerea substanţială a cheltuielilor. Astfel, dacă până la aplicarea sistemului centralizat de imprimare numai tariful poştal pe trimitere era, în medie, de cca 5 lei, în prezent, cheltuiala totală (tarif poştal, utilităţi, personal, prestare servicii de imprimare/ împlicuire/ scanare/ arhivare electronică) s-a redus, în prezent, la 3,049 lei, fără TVA.

„În cei doi ani de funcţionare, Unitatea de Imprimare Rapidă a tipărit şi expediat contribuabililor din întreaga ţară peste 11 milioane de acte administrativ-fiscale (somaţii de plată, notificări nedepunere declaraţii fis­cale, decizii de calcul accesorii şi înştiinţări de stingere a creanţelor) emise în procedura de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, cu influenţă pozitivă în creşterea volumului încasărilor bugetare.

Pentru eficientizarea activităţii, Unitatea de Impri­mare Rapidă a fost dotată cu un împlicuitor de mare capacitate, de peste 20.000 de împlicuiri/oră, care con­tri­buie la îmbunătăţirea activităţii de colectare a crean­ţelor bugetare, prin: creşterea vitezei de împlicuire şi de expediere a trimiterilor şi încadrarea strictă în termenele legale de predare ale acestora; reducerea erorilor de tipărire a altui cod de bare, decât al destina­tarului, pe confirmarea de primire; scurtarea timpul de comunicare a actelor administrativ-fiscale şi proce­durale.

De asemenea, în acest an, la solicitarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informa­ţio­nală, Unitatea de Imprimare Rapidă a tipărit, împlicuit şi predat, în premieră, 144.000 credenţiale, pentru primă­riile municipiului Târgu-Mureş şi Sectorului 6 Bucureşti, instituţii care sunt înrolate în Sistemul naţional de plată online a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de contribuabilii persoane fizice la bugetul de stat.

În perioada următoare, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, are în vedere extinderea gamei de documente tipărite centralizat atât pentru sistemul Finanţelor Publice, cât şi pentru alte domenii de activitate” – a declarat Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv al DGFP Vâlcea.