Termen pentru importatorii de carne de pasăre


APIA atrage atenţia că în perioada 1.12.2011 – 07.12.2011, se pot depune, la Sediul Central, cereri pentru emiterea licenţelor în cadrul contingentelor tarifare de import, subperioada 1 ianuarie – 31 martie 2012, în sectorul cărnii de pasăre, deschise în baza următoarelor regulamente: Reg. (CE) nr.1385/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce priveşte deschiderea şi modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre: Reg. (CE) nr.1384/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce priveşte deschiderea şi modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunităţii a produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel; Reg. (CE) nr.533/2007 privind deschiderea şi gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre; Reg. (CE) nr.539/2007 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor şi al ovalbuminelor; Reg. (CE) nr.536/2007 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii; în momentul depunerii primei cereri privind o anumită perioadă contingentară, în baza Art.5, paragraful al II-lea din Reg.1301/2006, recomandarea spre solicitanţi este să furnizeze, cu cel puţin trei zile anterioare primei zile din perioada de depunere a cererilor de licenţe, respectiv 01.12.2011, copii ale declaraţiilor vamale de import sau de export, pentru cel puţin 50 de tone de produse prevăzute în Anexa I, partea XX din Reg. (CE) nr. 1234/2007, modificat şi completat, atât pentru perioada de 12 luni anterioară momentului solicitării licenţei de import, cât şi pentru perioada de 12 luni precedentă acesteia. Nu este cazul pentru solicitanţii care au depus cereri în cadrul perioadelor pentru accesarea contingentelor în subperioadele anterioare a), b) sau c).

Cererile efective privind emiterea licenţelor de import, însoţite de dovada constituirii garanţiei, se vor depune în perioada 01.12.2011 – 07.12.2011. Dosarul pentru eliberarea unei licenţe de import va conţine: cererea tip pentru emiterea licenţei de import însoţită de împuternicire pentru persoana care depune documentul la registratură; pentru un operator economic care depune pentru prima dată o solicitare în vederea eliberării unei licenţe de import, este necesară înregistrarea prealabilă la APIA pentru obţinerea codului unic (formularul pentru înregistrarea în baza de date a Agenţiei şi documentele necesare se găsesc pe site la adresa www.apia.org.ro ); – dovada constituirii garanţiei.

Constituirea garanţiei pentru eliberarea licenţei se face prin scrisoare de garanţie bancară sau prin virament bancar la: Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti Cod fiscal: 16517187 COD IBAN: RO 88 TREZ 700500504X001164 ,,Sume de mandat şi în depozit reprezentând garanţii la importul şi exportul de produse agricole”, reprezentând garanţie pentru eliberarea licenţei de import. În cazul viramentului bancar în contul APIA, se recomandă operatorilor să depună garanţia aferentă cantităţii solicitate înainte de depunerea cererii de licenţă la APIA, asigurându-se astfel ca, până la data depunerii cererii de licenţă, suma se regăseşte în extrasul de cont al Agenţiei.

Ziua în care s-a constituit garanţia determină acţiunea operativă pentru rata de schimb a monedei euro. Rata de schimb care urmează a fi folosită în conformitate cu Art. 11 al Reg. (CE) nr. 1913/2006 este cea mai recentă rată fixată de Banca Centrală Europeană, anterior primei zile a lunii în care are loc evenimentul operativ. Recomandarea este  ca termenul de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară să nu expire mai devreme de 13.10.2012 inclusiv.

Garanţia constituită în lei trebuie să fie la dispoziţia APIA nu mai târziu de orele 14:00 din ziua în care s-a depus cererea pentru eliberarea unei licenţe. După ce garanţia a fost constituită, se va depune cererea pentru emiterea unei licenţe. Această cerere poate fi modificată sau retrasă în urma unei solicitări scrise a operatorului economic depusă la APIA până la ora 14:00 a zilei în care a fost depusă cererea de licenţă. În temeiul Art. 34 alin. (10) din Reg. (CE) 376/2008 dovada utilizării licenţei de import (licenţa andosării pe verso de către biroul vamal care a acceptat punerea în liberă circulaţie a mărfii şi copie a declaraţiei vamale de import) trebuie prezentată la APIA în termen de 45 de zile de la expirarea licenţei respective, sub sancţiunea reţinerii din garanţie, conform legislaţiei în vigoare. Licenţa de import se consideră utilizată în totalitate în cazul în care 95 % din cantitatea înscrisă pe aceasta este importată în perioada de valabilitate. În cazul în care cantitatea efectiv importată nu depăşeşte 5%, se va reţine toată garanţia. Licenţa de import trebuie prezentată Agenţiei în termen de maxim 45 de zile de la expirarea termenului de valabilitate. În situaţia în care licenţa de import este prezentată după expirarea celor 45 de zile, dar a fost utilizată, se reţin 15% din valoarea totală a garanţiei; dacă licenţa de import este prezentată după expirarea celor 45 de zile şi a fost utilizată parţial în termenul de valabilitate se reţine diferenţa dintre 95% din cantitatea indicată pe licenţă şi cantitatea efectiv importată – la care se adaugă reţinerea a 15% din garanţia rămasă după prima reţinere plus 3%, pentru fiecare zi care depăşeşte limita de timp, calculate din valoarea rămasă după primele două reduceri.