Termen fiscal redus cu două zile


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că, potrivit procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a docu­mentului care atestă dreptul de folosinţă asupra aces­tuia, necesare la înmatricularea unei societăţi comer­ciale sau la schimbarea sediului social, înregistrarea la Fisc a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social se dove­deşte cu „Adeverinţa privind înregistrarea documen­tu­lui care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu des­tinaţie de sediu social”. Pentru înregistrarea docu­men­tului care atestă dreptul de folosinţă şi obţinerea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se depune la organul fiscal competent „Cererea de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu desti­na­ţie de sediu social, direct la registratură sau prin poştă, cu confirmare de primire. Organul fiscal com­pe­tent este administraţia finanţelor publice muni­ci­pală, orăşenească, comunală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în a cărei rază teritorială se află spaţiul cu destinaţie de sediu social. Cererea prevăzută mai sus se depune de către titularul dreptului de folosinţă al spaţiului cu destinaţie de sediu social, şi va fi însoţită de următoarele docu­mente: actele doveditoare a dreptului de folosinţă, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare-cum­părare, contract de închiriere, contract de como­dat, sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă; ac­tul de identitate al solicitantului şi/sau împuternicirea, după caz; actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice. Dacă cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinţă se prezintă în original şi copie iar dacă cererea se depune prin poştă, aceasta trebuie însoţită de actele doveditoare a dreptului de folosinţă, în copie legalizată.

De reţinut! Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3.374/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 3 noiembrie 2011, termenul de soluţionare a fost redus de la 5 la 2 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent a cererii însoţită de documentaţia completă.

*

Bază legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.112/2010 privind Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra acestuia, necesare la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, cu modificările şi completările ulterioare.