Renta viageră, următoarea prioritate APIA


Adrian_PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada   1 martie – 31 august 2012, rentierii se pot prezenta la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri auten­tice/cu­rate­lă/ho­tă­râre judecătorească definitivă şi irevo­ca­bilă.

De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele docu­men­te: carnetul de rentier agricol; actul de identitate în original; document coor­donate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiză medicală  pen­tru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în co­pie.

„Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi înca­sată de moştenitorii săi. În acest caz, moş­tenitorii vor prezenta la oricare cen­tru judeţean al APIA, respectiv al muni­cipiului Bucureşti sau la sediul cen­­tral al APIA şi actul de succesiune (cer­tificat de moştenitor, certificat de le­gatar, hotărâre judecătorească de suc­cesiune investită cu formula «de­fi­ni­tivă şi irevocabilă», certificat de calitate de moştenitor)”, ne-a dezvăluit Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.

Baza legală stă în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 pri­vind unele măsuri pentru reor­ga­ni­za­rea Ministerului Agriculturii şi Dez­vol­tării Rurale, precum şi a unor struc­turi aflate în subordinea acestuia cu modi­ficările ulterioare; Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi jus­tiţiei, precum şi unele măsuri adia­cente, cu modificările şi comple­tările ulte­rioa­re; OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea nor­­melor metodo­lo­gice de aplicare a pre­­vederilor Titlului XI „Renta viageră agri­­colă” Legea nr. 247/2005 privind re­­forma în domeniile proprietăţii şi jus­ti­ţiei, precum şi unele măsuri adia­cen­te, cu modificările şi completările ulte­rioare.