Regimul fiscal al microîntreprinderilor – documentar


finante_sediu• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. În contextul noutăţilor aduse de actul normativ, în articolul de mai jos, prezentăm regimul privind impozitarea microîntreprinderilor.
 

Definiţia microîntreprinderii

O microîntreprindere este o persoa­nă juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: realizează venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în dome­niile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juri­dice care desfăşoară activităţi de inter­mediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi mana­gementului; a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro; capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Atenţie! S-a abrogat condiţia referi­toare la numărul de salariaţi.

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Impozitul pe veniturile microîntre­prin­derilor este obligatoriu pentru entităţile care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus. Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprin­de­rilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus. Nu sunt obligate să aplice acest sistem de impunere persoanele juridice române care: desfăşoară activităţi în domeniul bancar; desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; desfă­şoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.

O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîn­treprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia privind capitalul social este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.

Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile menţio­nate mai sus.

Reguli tranzitorii

Pentru anul 2013, persoanele juri­dice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112 indice 1 din Codul Fiscal modificat (menţionate mai sus) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntre­prinderilor începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013-31 ianuarie 2013. Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.

Baza de impozitare

Impozitul pe veniturile microîn­tre­prinderilor, se aplică asupra bazei de impozitare constituită din veniturile din orice sursă, din care se scad:  veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;  veniturile din subvenţii de exploatare; veni­turile din provizioane şi ajustări pen­tru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impo­zabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasi­gu­rare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune.

Anul fiscal

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care per­soana juridică a existat. Cota de impo­zitare pe veniturile microîntre­prin­derilor este 3% care se aplică asupra bazei de impozitare.

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita de 65.000 euro. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprin­derilor datorat în cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor care aplică pre­vederile speciale pentru anul 2013, limita de 65.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespun­zător de la 1 februarie 2013.

Termenele de declarare a menţiunilor

Persoanele juridice române plăti­toare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pen­tru care se plăteşte impozitul pe veni­turile microîntreprinderilor. Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea co­mu­nică organelor fiscale teritoriale ieşi­rea din sistemul de impunere pe venitu­rile microîntreprinderilor, potrivit preve­de­rilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. Microîntreprinderile care au realizat venituri mai mari de 65.000 euro vor comunica organelor fiscale teri­toriale ieşirea din sistemul de impu­nere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevede­rilor Codului de Procedură Fiscală.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Calculul şi plata impozitului pe veni­turile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Microîntreprin­derile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului „Decla­raţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, selectând rândul “impozit pe ven­i­turile microîntreprinderilor”, formular 100.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

În cazul unei asocieri fără perso­nalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nere­zidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bu­ge­tul de stat impozitul stabilit prin apli­carea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimes­trului pentru care se calculează impo­zitul.