Precizări privind restanţierii ADS


În baza unui comunicat oficial de presă, aflăm că agricultorii restanţi la ADS nu vor primii subvenţiile acordate din bugetul statului dacă nu vor achita integral restanţele, se arată în Nota de fundamentare la “Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului”.

“Se impune ca toţi beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statu­lui, să declare şi să plătească sumele curente la organele fiscale competente, subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. De asemenea, plata cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat este condiţionată de plata în termen a redevenţei de către beneficiarii contractelor menţionate”, se arată în Nota de fundamentare a OUG 64/2012.

În OUG citată se precizează că “Plata su­me­lor cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, aprobate anual cu această destinaţie în bu­getul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat, se efectuează într-un cont disponibil dis­tinct deschis la Trezoreria Sta­tului. Beneficiarii pot utiliza sumele din contul dis­ponibil numai după achitarea redevenţei res­tante.” Declaraţia – inventar pentru redeven­ţele restante către ADS se depune până la 25 februarie 2013, la Fisc.

În prima parte a lunii ianuarie din acest an, prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 8/2013, pu­blicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2013, s-a aprobat modelul şi conţinutul For­mu­larului 172 “Declaraţie – inventar privind rede­ven­ţe rezultate din contractele de concesiune, aren­dă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate”.

Potrivit acestuia, până la 25 februarie a.c., agenţii economici care aveau restanţe în sold la 15 noiembrie 2012 către ADS sunt obligaţi să depună la Fisc declaraţia-inventar, avizată de ADS (formular 172) privind redevenţele restante.