„Parteneriatul strategic dintre România şi SUA ar putea fi afectat de slăbirea instituţiilor şi nu de schimbarea puterii”


• declară Mark Gitenstein, ambasadorul SUA în România

Ambasadorul SUA în România, Mark Giten­­stein, a apreciat zilele tre­cute că parteneriatul stra­tegic dintre România şi Statele Unite ar pu­tea fi afectat de slăbirea instituţiilor şi nu de schim­barea puterii din ţara noastră. „Statele Unite susţin instituţii puternice, re­zis­tente, independente, care nu sunt afectate de cine are majoritatea. Faptul că un partid sau altul are majoritatea ar tre­bui să fie irelevant”, a afirmat Gi­tenstein.

Oficialul american a subliniat că SUA şi Ro­mâ­nia au o relaţie pro­fun­dă, dar s-a arătat îngri­jo­rat de starea democraţiei româneşti. „SUA au o relaţie profundă şi de încredere cu Guvernul ro­­mân, avem investiţii vaste aici în multe dome­nii, mă refer la amplasarea scutului antirachetă, an­ga­jamentele luate pentru Afganis­tan, şi suntem profund îngrijoraţi de starea democraţiei voastre. (…) Pe măsură ce văd că apar chestiuni de natu­ră să ameninţe, nu numai că voi vorbi cu Guver­nul, voi vorbi public despre aceste chesti­uni, voi face exact cum au procedat fiecare din­tre prede­ce­sorii mei şi cum vor face succesorii mei. Sunt dezamăgit dacă unii din România se simt ofen­saţi, dar am obligaţia de a face asta şi am fost instruit de Guvernul meu să o fac şi voi con­­tinua să o fac cât trăiesc”, a afirmat el.

Gi­ten­stein a subliniat că şi în mediul de afaceri inve­s­ti­torii ame­ri­cani vor să vadă instituţii puter­nice şi nea­fectate de mediul politic din Ro­mânia. „Nu am nicio influenţă asupra faptului dacă ame­ri­canii investesc sau nu în România. Guvernul are con­trol asupra acestei chestiuni în măsura în care asigură mediul propice. Crucial pentru aceas­ta este consecvenţa, pre­dictibi­­lita­tea şi în­crederea în deci­ziile Guvernului, nepo­litizarea, inde­pen­den­ţa şi puterea instituţii­lor. Dacă aces­­tea par slabe, va avea un impact, va afecta cre­di­bilitatea voastră. În momentul de faţă, lucrurile sunt foarte bune aici în România, pentru că insti­tuţiile dvs. sunt respectate şi devin mai puter­nice, dar acţi­u­nile de subminare a lor vor avea un efect clar”, a arătat oficialul american.