Parlamentul vrea reguli la nivel UE pentru firmele care exportă mijloace de cenzurare a Internetului


UE ar trebui să aibă reguli pentru monitorizarea cenzurii pe Internet practicate de regimurile autocratice, consideră o rezoluție a PE adoptată miercuri referitoare la Raportul anual 2010 cu privire la drepturile omului în lume. Parla­mentul vrea ca aceste noi reguli să întărească responsabilitatea firme­lor cu sediul în UE care exportă mijloace care pot fi folosite pentru a bloca website-uri și a monitoriza comunicațiile mobile.

Primăvara arabă și media socială

„Asistăm la o cursă între cei care folosesc noile media pentru a se eli­bera și cei care caută să folosească media în scopul de a reprima. Nu ezit să spun că Vodafone trebuie să în­vețe ceva din faptul că i-a făcut pe plac lui Mubarak”, a declarat rapor­to­rul Richard Howitt (S&D, Marea Bri­ta­nie), referindu-se la faptul că Voda­fone și-a suspendat serviciile la cere­rea regimului Mubarak, cu câteva săptămâni înaintea revoluției din Egipt.

Rezoluția cere Comisiei să pro­pună până în 2013 reguli care să îmbu­nătățească monitorizarea expor­tu­rilor europene de mijloace și servicii care pot fi folosite pentru a cenzura sau a bloca website-uri și a moni­toriza comunicațiile mobile.

„Primăvara arabă” a demonstrat po­tențialul deținut de Internet și rețe­lele sociale pentru exercitarea drep­tu­lui la libertatea de opinie și expri­mare, notează rezoluția, care cere de asemenea mai mult sprijin pentru promovarea libertății mass media și pentru protejarea ziariștilor și blogge­rilor independenți.

Curtea Penală Internațională

Rezoluția cere UE și statelor mem­bre să coopereze mai substan­țial cu privire la Curtea Penală Internațională în privința persoanelor care sunt căutate de aceasta. Docu­mentul cere în mod special Republicii Cipru, Republicii Cehe, Ungariei, Italiei, Luxemburgului și Portugaliei să semneze acordurile-cadru cu CPI pentru a-i facilita activitatea.

Extrădări secrete

„Un număr de state membre nu și-au rezolvat problema complicității lor în privința violării drepturilor omu­lui care a avut loc în contextul pro­gramului SUA pentru extrădări și de­tenții secrete”, spune rezoluția, care cere instituțiilor UE să exercite pre­siuni asupra statelor membre pentru investigații depline și deschise.

Drepturile copiilor

Rezoluția cere Consiliului și Co­mi­siei să-și intensifice eforturile pen­tru a obține ratificarea universală a Convenției privind Drepturile Copi­lu­lui și să promoveze punerea în apli­care a acestor drepturi. Documentul cere de asemenea Serviciului Euro­pean pentru Acțiune Externă să in­cludă o secțiune dedicată drepturilor co­pilului în rapoartele sale anuale pri­vind drepturile omului.

Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului

Rezoluția salută cu căldură inten­ția de creare a unui post de Repre­zentant special al UE pentru drep­tu­rile omului, ca răspuns la cererea formulată de multă vreme de Parlamentul European.

Rezoluția a fost adoptată cu 580 de voturi pentru, 28 contra și 74 de abțineri.

Informaţiile ne-au fost oferite de consilierii de comunicare ai Centrului Europe Direct Vâlcea.