În atenţia instituţiilor publice: întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări lunare


finante_sediuÎn atenţia instituţiilor publice: întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări lunare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 17 aprilie 2012, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 479/2012 prin care au fost aprobate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele prevederi ale acestui act normativ.

1. Situaţiile financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2012

Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate.

Situaţiile financiare care se întocmesc de către instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2012 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative.

Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale în anul 2012 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 şi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit celorlalte acte normative în vigoare.

Situaţiile financiare trimestriale în anul 2012 se întocmesc conform modelelor situaţiilor financiare trimestriale aprobate prin:

– Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009;

– Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depu­nerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010;

– Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011;

– Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011.

Modelele formularelor valabile pentru situaţiile financiare trimestriale în anul 2012 sunt publicate pe websiteul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro, secţiunea Do­menii de activitate/ Reglementări contabile/ Instituţii pu­blice/ Legislaţie.

Pentru anul 2012, termenele de depunere a Situaţiilor financiare trimestriale la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice sunt: 10 mai pentru trimestrul I; 9 august pentru trimestrul II; 9 noiembrie pentru trimestrul III.

2. Raportările financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2012

Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome raportează lunar: execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Unităţile administrativ-teritoriale raportează lunar: execuţia cheltuielilor efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne; execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Termenul de depunere al acestor raportări la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.

Toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, raportează lunar Anexa 30 “Plăţi restante” şi următorii indicatori din bilanţ: “Creanţe comerciale şi avansuri”, “Datorii comerciale şi avansuri”, “Contribuţii sociale”, “Salariile angajaţilor”, “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane”, raportare ce va fi însoţită de o notă explicativă pentru creşterile/reducerile semnificative ale sumelor raporate în bilanţ la indicatorii menţionaţi.

Termenul de depunere al acestei raportări financiare lunare la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.

Raportările financiare lunare se vor transmite în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.