Noutăți privind plățile pe suprafață


• directorul Adrian Pintea vine cu explicații despre modificările documentelor doveditoare ale utilizării terenului solicitate fermierilor care depun cereri de plată pe suprafaţă (pentru anul 2011)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul­tu­ră informează fermierii că a fost emis Ordinul MADR nr. 67/2011 pentru modificarea şi comple­tarea Ordinului MADR nr. 246/2008 privind sta­bi­lirea modului de implementare, a condiţiilor spe­cifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru apli­ca­rea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru acor­darea sprijinului aferent măsurilor de agro­mediu şi zone defavorizate. Astfel, au fost aduse mo­dificări în ceea ce priveşte documentele dove­di­toare ale utilizării terenului solicitate fermierilor care depun cereri de plată pe suprafaţă (pentru anul 2011). Acestea sunt: titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, con­trac­tul de concesiune, contractul de asociere în participa­ţiune, contractul de închiriere, con­tractul de como­dat sau alte acte care fac dovada folosinţei terenului, precum: adeverinţa eliberată de primărie conform înscrierilor în Registrul Agri­col, înscrisuri sub semnătură privată s.a.. „Con­siliile locale care depun cereri de plată pentru suprafeţele de pajişti permanente, în conformi­ta­te cu prevederile Ordi­nului MADR nr. 45/2011 pen­tru aprobarea formu­larului de cerere de plată pe suprafaţă, vor depune la centrele APIA şi ur­mă­toarele documente justifi­ca­tive: plan tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor; procesele ver­bale de recepţie a lucrărilor prevăzute în pla­nul tehnic; situaţie, în conformitate cu datele îns­cri­se în Registrul agricol, astfel: Su­prafaţa totală, pe ca­te­gorii de folosinţă, pe care o deţine unita­tea ad­mi­nistrativ teritorială; supra­feţele agricole pro­prii care nu sunt utilizate în scopuri produc­tive; suprafeţele repartizate pentru păşunat, utili­zate de către deţinătorii de animale, persoane fi­zi­ce/juridice, pentru care au fost în­che­iate con­trac­­te de arendă, concesiune, închiriere, titlu gra­tuit, înţelegeri verbale; numărul de animale pe spe­cii aflate în proprietatea primăriei; suprafaţa to­tală de pajişti existente pe teritoriul unităţii ad­mi­nistrativ teritoriale, exclusiv suprafeţele de pa­jişti deţinute de unitatea administrativ terito­rială; efectivul de animale al deţinătorilor din unitatea ad­mi­nistrativ teritorială şi terenul pe care pă­şu­nează acestea. De asemenea, actul normativ susmenţionat pre­ve­de decuplarea de producţie a Plăţilor Naţionale Directe Complementare PNDC 2 – in pentru fibră, PNDC 3 – cânepă pentru fibră, PNDC 4 – tutun, cu îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate menţio­na­te în Ordin”, ne-a declarat Adrian Pintea, șeful APIA Vâlcea.