Modificări ale codurilor fiscal şi de procedură fiscală cu aplicabilitate de la 1 octombrie


finante_sediu• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii despre principalele modificări aduse codurilor fiscal şi de procedură fiscală cu aplicabilitate de la 1 octombrie a.c., stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală

Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale

Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale a fost modificată în situaţia în care contribuabilul datorează mai mul­te tipuri de impozite, taxe, con­tri­buţii şi alte sume reprezentând crean­ţe fis­ca­le, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate dato­riile, în sen­sul stingerii cu prioritate a tuturor obli­gaţiilor principale în ordi­nea vechimii acestora şi apoi a acce­so­riilor în ordi­nea vechimii acestora.

Reglementarea impunerii veniturilor realizate din fiducie

 

Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi consti­tui­tori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patri­mo­niale sau un ansamblu de ase­me­nea drepturi, prezente ori vii­toare, că­tre unul sau mai mulţi fidu­ciari care le exercită cu un scop de­ter­minat, în fo­lo­sul unuia sau mai mul­tor beneficiari. Aces­te drepturi al­că­­tuiesc o masă pa­tri­monială auto­no­mă, distinct de ce­le­lalte drepturi şi obli­gaţii din patri­mo­nii­le fiduciarilor. Po­trivit noilor regle­men­tări, remune­raţia fiduciarului contri­bua­bil, notar pu­blic sau avocat, primită pentru admi­nistrarea masei patri­mo­niale, cons­tituie venit din activitatea adia­cen­tă şi se supune impunerii cu­mu­lat cu veniturile din activitatea des­fă­­şu­ra­tă de notar sau avocat, potrivit pre­­ve­derilor cap. II „Venituri din acti­vi­tăţi independente” din Codul Fiscal.

Obligativitatea plăţii impozitului pe venituri din salarii şi a contribuţiilor sociale

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie a.c., s-a reglementat obli­­gativitatea plăţii impozitului pe ve­nituri din salarii până la data de 25 in­clu­siv a lunii următoare trimestrului pen­­tru care se datorează, de către ur­mătorii plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor: a) aso­cia­ţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop pa­tri­monial, persoane juridice, cu excep­ţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr me­diu de până la 3 salariaţi exclusiv; b) per­soa­nele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înre­gis­trat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; c) persoa­nele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîn­tre­prin­de­rilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; d) per­soa­nele fizice autori­za­te, între­prin­de­rile individuale, pre­cum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi aso­cierile fără per­so­na­litate juridică constituite între per­soa­ne fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Concomitent, plata contribuţiilor so­ciale individuale şi celor datorate de angajator calculate şi reţinute se virea­ză la bugetul asigurărilor sociale până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează.

Obligaţia depunerii formularului 112 la trimestru

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obli­gativitatea de depunere a for­mu­la­ru­lui 112 la trimestru până la data de 25 inclusiv a lunii următoare tri­mes­tru­lui, de către următoarele categorii de contribuabili: a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, per­soa­ne juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi, exclusiv; b) persoanele juridice plăti­toa­re de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi, exclusiv; c) persoanele juridice plăti­toa­re de impozit pe veniturile microîn­tre­prinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi, exclusiv; d) persoanele fizice autorizate întreprinderile individuale, pre­cum şi persoanele fizice care exer­ci­tă profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Depunerea trimestrială constă în completarea şi depunerea câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru

Contribuabilii care au obligaţia depu­nerii trimestriale a formularului 112 şi au situaţii în care unor salariaţi le încetează calitatea de asiguraţi vor depune formularul 112 până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asi­gurat. Pentru restul perioadei ră­ma­se din trimestru, formularul se depune până la data de 25 inclusiv a lunii ur­mătoare trimestrului. Entităţile pre­vă­zute mai sus, cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor indi­vi­dua­le şi persoanelor fizice care exer­cită profesii libere, precum şi asocie­rile fără personalitate juridică cons­ti­tui­te între persoane fizice, care au sa­la­riaţi şi se înfiinţează în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării, dacă odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi realizează un venit total de până la 100.000 euro.

Impunerea nerezidenţilor

În categoria veniturilor impozabile obţinute din România de nerezidenţi s-au introdus şi veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie. Venitu­rile realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar, altele decât remuneraţia acestuia, sunt sta­bilite în funcţie de natura venitului res­pectiv şi supuse impunerii conform pre­­vederilor titlurilor: II „Impozit pe pro­fit”, III „Impozit pe venit” şi V „Im­pozit pe veniturile realizate din Ro­mâ­nia de nerezidenţi şi impozitul pe re­pre­zentanţele firmelor străine înfiinţate în România”. Obligaţiile fiscale ale cons­tituitorului nerezident vor fi înde­plinite de fiduciar.

Impozitarea contractelor de fiducie

Vor fi supuse impozitelor şi taxelor locale persoanele fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului Civil.

Scutiri şi facilităţi privind impozitul pe clădiri

Consiliul local poate acorda scu­tire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o peri­oa­dă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următocr finalizării lucrărilor de reabili­tare, pentru proprietarii aparta­men­telor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în con­di­ţii­le legii, prin care se constată reali­za­rea măsurilor de intervenţie recoman­date de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică, sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea perfor­man­ţei energetice a blocurilor de locu­inţe, aprobată cu modificări şi com­ple­tări prin Legea nr. 158/2011.