Măsuri pentru îmbunătăţirea implementării PNDR


Şeful Direcţiei Agricole, Flo­rel Bădele, precizează că, pentru sesiu­nea din 2011, în cadrul măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agri­cole” va fi disponibilă o alocare dis­tinc­tă în valoare de 10.000.000 euro pen­tru beneficiarii măsurii 141 „Sprijinirea fer­melor agricole de semisubzis­tenţă”, în vederea sprijinirii micilor fer­mieri care îşi propun să realizeze in­vestiţii. De asemenea, se intenţio­nează utili­za­rea coeficienţilor de calcul a unităţii de dimensiune economică (UDE) afe­renţi Marjei Brute Standard calculată pentru anul 2002, faţă de cei aferenţi anului 2000. Se va propune utilizarea coefi­ci­enţilor aferenţi anului 2002 pentru Mă­sura 141 – sesiunea din iu­nie 2011 – şi pentru Măsura 112 – se­siunea din iulie 2011. „Cei care doresc să acceseze Măsura 141 în anul 2011 vor putea beneficia de consultanţă gratuită pen­tru realizarea planului de afaceri din partea operatorilor econo­mici care vor încheia contracte de ser­vicii pe Mă­sura 143 „Furnizarea ser­vi­ciilor de con­siliere şi consultanţă pen­tru agri­cul­tori”. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a încheiat în luna martie un număr de nouă contracte de servicii ce au ca obiect instruirea tinerilor fermieri beneficiari ai Măsurii 112 şi instruirea fermierilor ce deţin ferme agricole de semi subzistenţă, beneficiari ai măsurii 141. Cele nouă contracte au o valoare totală de 10.802.746,34 Euro şi sunt finanţate prin intermediul Măsurii 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”.BADELE_FLOREL Prin implementarea aces­tor proiecte se are în vedere instruirea a 3.992 tineri fermieri şi 10.295 fer­mieri care deţin ferme de semisub­zis­tenţă. Fiecare proiect de formare pro­fe­sională urmează să se implemen­teze într-o arie geografică clar definită în aşa fel încât toți beneficiarii mă­surilor 112 şi 141 să poată urma cursu­rile de formare profesională con­form cerințelor măsurilor. Comitetul OIPA (Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare) a in­format MADR despre posibilitatea recunoaşterii unor asemenea orga­ni­za­ţii până la sfârşitul lunii aprilie a.c. În acest sens, membrii acestora care fac dovada apartenenţei pot beneficia de punctajul acordat la criteriul de selec­ţie „Beneficiarul este, cu minimum 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al unei forme asociative, sau forma asociativă, recu­noscute conform legislaţiei naţionale în vigoare. Procedura de selecţie şi contestaţii a fost revizuită, în sensul în care etapa de contestaţii se va des­fă­şura înainte de realizarea selecţiei proiectelor, acestea vizând statutul proiectelor, respectiv punctajul obţinut în urma evaluării şi nu locul în listă” ne-a dezvăluit directorul Florel Bădele. Trebuie menționat și că MADR a trans­­mis CE propunerea oficială de mo­dificare a PNDR. Modificarea a vi­zat completarea Măsurii 125 cu o nouă submăsură 125 c) Lucrări de cons­­­trucţii, refacere şi modernizare a in­frastructurii de prevenire şi de pro­tecţie împotriva inundaţiilor, pre­cum şi a Măsurii 322 cu submăsura 322 d) Investiţii privind lucrări de re­fa­cere şi modernizare a infrastructurii rutiere afec­tate de inundaţii în anul 2010. În peri­oada 01-29 iulie 2011 se vor des­fă­­şura sesiunile de depunere a proiec­telor pentru submăsurile 125 c) şi 322 d).