Întrebări şi răspunsuri legate de PNDR


Pentru a veni în sprijinul benefi­ciarilor şi potenţialilor beneficiari ai PNDR, APDRP publică periodic o se­rie de întrebări frecvente. Ultimul co­mu­nicat de presă în acest sens cu­prinde: „Întrebare: Doresc să acce­sez Măsura 112 şi să cultiv porumb zaharat. Vă rog să îmi spuneţi dacă sunt obligat să cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România sau pot să cultiv orice soi de porumb zaharat. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este înscris în catalogul plantelor.

Răspuns: În cadrul exploataţiei trebuie să respectaţi legislaţia în vi­goare privind soiurile de plante culti­vate. Cu alte cuvinte, veţi respecta Catalogul plantelor. Acest Catalog se actualizează anual de autorităţile competente şi este posibil ca soiul menţionat să fie introdus în viitor.

Întrebare: În cadrul cărei Mă­suri din PNDR pot fi realizate in­ves­tiţii care vizează fabricarea pele­ţilor?

Răspuns: Prin PNDR, sunt finan­ţate investiţii în utilaje de briche­tat pen­tru obţinerea peleţilor, astfel: Prin Mă­sura 121 „Modernizarea exploa­ta­ţii­lor agricole” este eligibilă investiţia pen­­tru înfiinţarea unei plantaţii de sal­cie precum şi investiţii în utilaje de bri­chetat pentru obţinerea peleţilor dacă aceştia sunt folosiţi ca sursă de ener­gie regenerabilă în propria fermă; Prin Schema de ajutor de stat N 578/ 2009 sunt finanţate investiţii pentru valorificarea reziduurilor forestiere (rumeguş, lemn inutilizabil industrial etc.) în utilaje de brichetat pentru obţi­ne­rea peleţilor utilizaţi în producerea de energie din surse regenerabile. Ener­gia din surse regenerabile obţi­nută în urma realizării investiţiilor menţionate trebuie utilizată exclusiv în activitatea proprie; Prin Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dez­vol­tarea de microîntreprinderi” sunt finanţate investiţiile în utilaje de bri­che­tat pentru obţinerea peleţilor cu con­d­iţia ca ma­teria primă pentru obţi­nerea peleţilor să nu fie din producţia proprie.

Având în vedere ca prin PNDR nu pot fi finanţate acelaşi tip de in­ves­tiţii prin mai multe măsuri, nu este posibilă finanţarea investiţiei pentru înfiinţarea unei plantaţii de salcie pre­cum şi investiţia în utilaje de brichetat pentru obţinerea peleţilor prin Sche­ma de Ajutor de stat N 578/ 2009”.