Depunerea formularului 112 online, obligatorie!


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte angaja­to­rilor că, până vineri, 25 noiembrie a.c., inclusiv, formularul 112 „Decla­raţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” trebuie transmis Fiscului numai online.

În acest context, în articolul de mai jos, reamintim etapele care trebuie parcurse pentru obţinerea şi înregistrarea certificatului digital calificat pentru semnătura electro­nică necesar pentru depunerea online a formularului 112.

Obţinerea certificatului digital calificat pentru semnătură electronică

Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică se obţine de la unul din cei trei furnizori de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electro­nică. Lista acestor furnizori se găseşte pe websiteul Ministerului Comuni­ca­ţiilor şi Societăţii Informaţionale, www.mcsi.ro, secţiunea Registrul furnizorilor de servicii de certi­fi­care, sau pe websiteul ANAF, sec­ţiu­nea Declaraţii electronice, categoria Informaţii depunere declaraţii. În ordine alfabetică, aceştia sunt:

– SC CERT SIGN SRL – www.certsign.ro;

– SC DIGI SIGN SA – www.digisign.ro;

– SC TRANS SPEED SRL – www.transsped.ro.

Înregistrarea certificatului digital calificat

Pentru siguranţa transmiterii date­lor, certificatul digital calificat trebuie să fie confirmat de firma care l-a eli­berat. Pentru aceasta, se descarcă în calculatorul de pe care se vor trans­mite declaraţiile documentul de con­firmare de pe websiteul Agenţiei Na­ţionale de Administrare Fiscală (ANAF) www.anaf.ro, categoria Asis­tenţă Contribuabili, modulul Toate formularele cu explicaţii, la adresa http://static.anaf.ro/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf.

Se completează documentul de con­­firmare şi se aplică semnătura di­gitală în căsuţa Semnătură utili­za­tor.

Atenţie! Se completează doar în jumătatea de sus, nu se semnează şi în locul Autorităţii de Certificare.

La tastarea butonului Validate Signature nu trebuie să apară erori. Se trimite acest fişier prin e-mail la firma care a eliberat certificatul digital. Aceasta va verifica datele din docu­mentul dvs. şi va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail documentul confirmat. Documentul de confirmare se salvează pe discul calculatorului de pe care urmează să fie transmise declaraţiile.

Cu acest document de confirmare vă înregistraţi pe websiteul ANAF, astfel: intraţi pe portalul ANAF, meniul Depunere declaraţii, modulul Înre­gis­trare certificate calificate. Selec­taţi (cu butonul Browse) documentul de confirmare, apoi îl transmiteţi tas­tând butonul Transmite documentul.

După parcurgerea acestor paşi, se introduc în câmpurile care se gene­rează, datele solicitate:

– codul unic de identificare al contribuabilului (adică operatorul economic pentru care veţi transmite declaraţiile fiscale);

– denumirea contribuabilului;

– adresa contribuabilului.

După completarea acestor date se tastează butonul Submit pentru trans­mitere. Pe ecran se va afişa, formu­larul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, completat cu datele pe care le-aţi introdus anterior. Pentru tipărirea acestui formular, se apasă butonul Tipăreşte cererea.

Important! Dacă doriţi să depu­neţi declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, apăsaţi pe „Continuă cu înregistrarea unui alt CUI” şi procedura se reia ca mai sus.

Documentaţia necesară pentru înregistrarea formularului 150 la unităţile fiscale

Pentru utilizarea serviciului „Depu­ne­re declaraţii online”, ulterior obţi­ne­rii formularului 150 „Cerere pentru uti­lizarea unui certificat digital califi­cat”, contribuabilii vor depune la orice unitate fiscală din subordinea ANAF:

– formularul 150 listat, semnat şi ştampilat de contribuabilul pentru care se depun declaraţiile fiscale;

– documentul de identitate al titu­larului certificatului calificat, în original şi copie;

– documentul în original şi copie, care atestă calitatea titularului certifi­ca­tului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);

– documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

După depunerea documentaţiei, contribuabilii vor primi o confirmare pe adresa de e-mail menţionată în formu­larul 150 pentru utilizarea serviciului Depunere declaraţii online. Apoi, se accesează websiteul ANAF, de la adre­sa www.anaf.ro, secţiunea De­cla­raţii electronice, categoria Des­căr­care declaraţii, parcurgând eta­pele prezentate în ghidul Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor online, publicat pe websiteul instituţiei.

După completarea formularului 112 şi semnarea acestuia cu certifi­catul digital calificat,se va accesa websiteul e-guvernare.ro, pentru trans­miterea declaraţiei.

Atenţie! La semnarea şi trans­miterea Declaraţiei 112 online, tokenul trebuie introdus în portul USB al unităţii centrale a calculatorului!