Comisarul european Cioloş i-a răspuns lui Vîlcu


• problema ridicată: recuperarea fondurilor SAPARD alocate pentru programul „Carne, produse din carne şi ouă”

Valcu_Samoil1Comisarul european pe Agricul­tură Dacian Cioloş a răspuns scrisorii de­putatului Samoil Vîlcu (foto) în care acesta îi solicita sprijin pentru clarifi­ca­rea situaţiei intervenite ca urmare a raportului aparţinând unor organisme europene de control, respectiv Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind recuperarea integrală a fondu­rilor alocate pentru proiectele din ca­drul Măsurii 1.1, submăsura 02-„Carne, produse din carne şi ouă” im­ple­mentate prin programul SAPARD.

În luna martie, Samoil Vîlcu se adre­sa oficialului european: „Industria cărnii din România, afirmă reprezen­tan­ţii ei, a ajuns competitivă pe plan euro­pean, iar măsura restituirii inte­gra­le a fondurilor ar putea duce la fali­men­tul acesteia. Reprezentanţii aces­tui domeniu economic sunt de acord cu efectuarea unor controale la cei care au primit fonduri europene, dar APDRP (fostul SAPARD) trebuie să aprofundeze controalele ca urmare a raportului OLAF şi apoi să stabilească sancţiunile ce se impun. În plus, con­form reglementărilor legale în vigoare, dacă s-au făcut cheltuieli neeligibile în cadrul acestor proiecte cu fonduri europene, doar aceste sume trebuie returnate şi nicidecum suma integrală alocată proiectelor. Nu este normal ca în lipsa unor dovezi certe de neregu­la­rităţi să se adopte măsuri ce ar afecta drastic industria românească a cărnii”, se specifica în textul documentului înaintat de parlamentarul PDL.

În scrisoarea de răspuns adresată parlamentarului vâlcean, oficialul euro­pean precizează: „Vă mulţumesc pentru scrisoarea dumneavoastră ce evocă situaţia creată ca urmare a detectării de către OLAF a unor fraude şi nereguli pe marginea unor proiecte Sapard din sectorul cărnii. Aş dori să vă asigur că sunt informat despre aceas­tă problemă şi că Directoratul Ge­neral Agricultură şi Dezvoltarea Ru­rală monitorizează îndeaproape situa­ţia în cauză, în limita competenţelor sale. Ţin să amintesc faptul că, în vir­tu­tea principiului general privind des­centralizarea managementului pen­tru Sapard, responsabilitatea pentru sta­bi­lirea instrumentelor de gestiune şi efec­tuarea tuturor investigaţiilor nece­sare, revine autorităţilor naţionale.

Directoratul General Agricultură şi Dezvoltare Rurală va continua audi­ta­rea sistemelor naţionale de mana­ge­ment, control şi sancţiune, pentru a se asigura că toate neregulile şi fraudele sunt descoperite, corectate şi, după caz, sancţionate corespunzător. În situaţia constatării unor deficienţe pe marginea acestor proceduri, se va impune aplicarea unor corecţii finan­cia­re, pentru a se proteja interesul fi­nan­­ciar ala UE”, a subliniat Dacian Cioloş, comisar european pe Agricul­tu­ră, în răspunsul la problema sem­na­lată de deputatul PDL Samoil Vîlcu.