Ce bani primește un crescător de capre de la APIA în acest an?


După cum vă informam și anterior, crescătorii de caprine au posibilitatea să acceseze sprijin cuplat de la APIA, în cadrul Campaniei 2018, în baza următoarelor condiții de eligibilitate: solicitantul SCZ C îndeplinește condiția de fermier activ; fermierul solicită SCZ C pentru un efectiv de minimum 50 și maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare; fermierul cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție beneficiază de SCZ C calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție; efectivul solicitat este format din femele caprine care au vârsta de maximum 8 ani și/sau țapi de reproducție care au vârsta de maximum șase ani la data limita de depunere a cererii unice de plată; efectivul de animale pentru care se solicită SCZ este identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere; solicitantul deține registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004; efectivul de femele caprine și/sau țapii pentru care se solicită SCZ C trebuie menținut în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere și/sau în exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat, pe perioada de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii unice de plată; efectivul de femele caprine înscrise Registrul Genealogic al rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un țap înscris în Registrul Genealogic al aceleiași rase la 35 de femele caprine; efectivul de femele caprine neînscrise într-un Registru Genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un țap cu certificat de origine la 35 de femele caprine.
Când se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele caprine neînscrise în RG nu solicitați sprijin cuplat pentru țapii cu certificat de origine neînscriși în RG care asigură doar raportul de sexe de un țap la 35 femele caprine neînscrise în RG, trebuie avute în vedere și alte condiții de acordare: sunt eligibile la plată inclusiv femelele caprine și/sau țapii care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile, au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat; în cazul în care controlul la fața locului nu a putut fi efectuat din motive generate de reprezentantul legal, întreaga cerere se respinge de la plată, cu excepția ANTZ 7 și ANTZ 8; în cazul în care, în urma controlului efectuat la fața locului, s-a constatat inexactitatea înregistrărilor din registrul individual al exploatației pentru 12 luni anterioare controlului, solicitarea SCZ C se exclude de la plată pentru anul în curs; sprijinul se calculează pentru un efectiv de minim 50 capete caprine eligibile; în cazul în care în urma tuturor controalelor administrative și la fața locului apar diferențe între animalele

 

solicitate și animalele determinate sunt de acord cu penalitățile / excluderile de la plată conform prevederilor legislative referitoare la sancțiuni și penalități; orice schemă de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puțin în situațiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înștiințat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului și dacă în urma controlului la fața locului au fost identificate nereguli, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014; în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare; nu se acordă nici o plată dacă se stabilește că au fost create condiții artificiale pentru obținerea plăților aferente schemelor de plată, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013; structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013); animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanțe naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, poate fi înlocuit cu alt animal existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiții: beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privința unei neconformități din cererea unică de plată; beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția APIA de a efectua un control la fața locului; animalul, care înlocuiește animalul cu circumstanța naturală, trebuie să îndeplinească toate condițiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală; beneficiarul trebuie să depună pentru animalul care înlocuiește animalul cu circumstanța naturală documentația specifică (adeverința prevăzută în anexa nr. 61 partea A/B din OMADR 619/2015 modificat și completat).
Fermierul declară următoarele: îndeplinește condiția de fermier activ în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; datele înscrise în declarația sector zootehnic de solicitare SCZ C și în documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte și valabile, în caz contrar va suporta rigorile prevederilor legale în vigoare; este de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și este de acord să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001; a depus la dosarul declarației sector zootehnic de solicitare SCZ C documentele generale și specifice în conformitate cu omadr nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare; a fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și a primit un exemplar din Angajamente și Declarații.
Fermierul se angajează: să pună la dispoziția APIA în orice moment documentele suplimentare solicitate; să comunice în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății (conform art. 8 alin.(1) litera i din OUG 3/2015, cu modificări și completări); să comunice în scris APIA, în termen de 10 zile calendaristice, reducerea efectivului de animale în perioada de menținere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată, ca urmare a unor cazuri de circumstanțe naturale), în caz contrar evenimentul nu este luat în considerare iar animalele vor fi generatoare de sancțiuni; dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră, să comunice în scris Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 15 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului (conform art. 31 alin. (1) din OUG 3/2015, cu modificări și completări), în caz contrar animalele vor fi generatoare de sancțiuni; să prezinte documentele conform actelor normative în vigoare privind apariția cazurilor de forță majoră, circumstanțe excepționale și circumstanțe naturale; să permită accesul în exploatație pentru efectuarea controlului la fața locului; să respecte normele de eco condiționalitate prevăzute la art. 93 și anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploatație.