Bani pentru ostoirea secetei (1)


• Detalii concrete despre Măsura 125 – Submăsura 125 a, Componenta a 1 “Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”
 

Totul se învârte în jurul banilor pentru modernizarea/retehnologizarea infrastructurii de irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare iar Măsura 125 se încadrează în Axa I “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. Obiectivul general este reprezentat de adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier.

În lista de obiective specifice amintim: Creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună valorificare a produselor rezultate; Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale (secetă, eroziunea solului etc.); Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Obiective operaţionale ale Măsurii cuprind: Modernizarea şi/ sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare (drenaje, desecări etc.).

Beneficiarii eligibili ai 125 sunt organizaţiile/ federaţiile de utilitate publică ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Finanţarea unui proiect derulat prin PNDR este restricționată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; beneficiarii care au Contracte de Finanţare reziliate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale, din iniţiativa APDRP, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an; beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa Măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile, pentru Submăsura 125 a – Componenta a 1 “Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare, vor fi acordate solicitanţilor eligibili pentru: sisteme de irigaţii – modernizare şi/ sau retehnologizare, inclusiv lucrări pentru staţiile de pompare, de contorizare şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare care să asigure funcţionarea optimă a sistemelor de irigaţii – modernizare şi /sau retehnologizare;

Sunt eligibile şi lucrările pentru staţiile de pompare, dispecerizare, monitorizare şi contorizare a apei şi energiei electrice, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţa tehnică (conform structurii cap. 3 al devizului general aprobat prin HG 28/2008), incluzând Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, studii hidrologice şi/ sau hidro-geologice, proiectele tehnice etc., se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

CONTINUARE…