Bani pentru agricultura ecologică


Adrian-PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a efectuat plăţile aferente ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Potrivit lui Adrian Pintea (foto), directorul APIA Vâlcea, suma totală plătită beneficiarilor a fost de 2.113.400,00 euro, din care 1.823.140,00 euro pentru un număr de 791 exploataţii din producţie vegetală şi 290.260,00 euro pentru un număr de 276 exploataţii din domeniul creşterii animalelor. Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul specific a fost acordat pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de trecere de la agricul­tura convenţională la agricultura ecologică, numită perioadă de conversie, cu obligativitatea menţinerii exploataţiilor în sistemul de agricultură ecologică pe o durată de cinci ani.

Colaborări cu Franța și Austria

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în data de 20 mai 2011, cu ocazia Conferinţei Directorilor Generali ai Agenţiilor de Plăţi de la Budapesta, a fost semnat Acordul de Cooperare între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din România (A.P.I.A.) şi AgrarMarkt (AMA) Austria.  Acordul între cele două instituţii a fost semnat de Florin Marius FAUR – director ge­neral al A.P.I.A. şi de Günter GRIESMAYR – preşe­din­tele AMA. În cadrul protocolului, este prevăzută organi­zarea unor întâlniri, la nivel de experţi, pe anumite domenii de interes prioritare pentru cele două instituţii. Principalele domenii de cooperare includ: elemente de simplificare a Politicii Agricole Comune după 2013, măsurile de dezvoltare rurală, măsurile de sprijin şi aspecte privind controlul aces­tora, măsurile de piaţă interne şi externe, precum şi aspecte economice şi sisteme IT pentru agricultură. De asemenea, acordul prevede participarea comună a experţilor celor două agenţii la posibile proiecte de twinning în vederea acordării de consultanţă unor părţi terţe. A.M.A. este instituţia din Aus­tria responsabilă cu gestionarea fondurilor europene şi naţionale pentru agricultură, acordate în sectorul măsurilor de piaţă (cota de lapte, intervenţie, zahăr şi amidon, comerţ exterior), a măsurilor de sprijin (SPS, prima pe cap de animal), a plăţilor compensatorii (programul de agro-mediu, plăţi compensatorii pentru zone defavorizate, măsuri spe­cifice de dezvoltare rurală), precum şi cu administrarea controalelor tehnice aferente. În perioada 26 – 27  mai 2011, s-a desfăşurat, la Paris, vizita de lucru a unei delegaţii A.P.I.A. în vederea reînnoirii protocolului de colaborare tri­par­tit între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Agenţia pentru Servicii şi Plăţi (ASP) şi FranceAgriMer din Franţa. La eveniment, au participat con­ducătorii celor trei instituţii, Florin Marius FAUR – director general APIA, Edward JOSSA – preşedinte – director general ASP şi Fabien BOVA – director general FranceAgriMer. Prezentul protocol de parteneriat are ca scop reînnoirea relaţiilor între părţi în vederea realizării unui pro­gram de schimburi tehnice în domeniile administrării pie­ţelor de produse agricole, al măsurilor de intervenţie, al mă­su­rilor legate de comerţul exterior, precum şi cel al plăţilor di­rec­te către agricultori. Cu această ocazie, cele trei părţi au pur­tat discuţii referitoare la unele subiecte de interes major pen­tru activitatea curentă a agenţiilor de plăţi, în special cu pri­vire la armonizarea poziţiilor celor două ţări în ceea ce pri­veşte reforma Politicii Agricole Comune după 2013. Printre subiectele discutate menţionăm: contractualizarea – concept ce instituie obligativitatea încheierii de contracte scri­se între producători şi cumpărători sau între operatorii eco­nomici proprietari ai produselor şi cumpărătorii acestora, ele­mente de simplificare a Politicii Agricole Comune după 2013, obser­va­torul preţurilor şi marjelor, planul de acţiuni co­mune viitoa­re. Acest eveniment marchează un nou pas în de­mersurile pe care APIA le întreprinde în vederea îmbună­tă­­ţirii cadrului instituţional şi a activităţilor realizate în scopul ofe­­ririi celor mai bune servicii beneficiarilor de fonduri agricole.

Criterii de acordare a ajutoarelor pentru păsări și porci

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor interesaţi că eliberează, beneficiarilor ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asu­mate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor şi, respectiv, în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, adeverinţe pentru accesarea de credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile comerciale care au încheiat convenţii cu Agenţia. APIA informează, de asemenea, că a încheiat, în acest sens, trei noi convenţii: cu Raiffeisen Bank, Piraeus Bank şi respectiv cu Banca Comercială Carpatica. Astfel, până în prezent, Agenţia a încheiat convenţii de acest fel cu un număr total de opt bănci. APIA eliberează, la solicitarea scrisă a beneficiarului, o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor şi respectiv în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor  şi, de asemenea, că au fost efectuate verificările administrative asupra Cererii pen­tru solicitarea ajutorului de stat, până la data emiterii Ade­verinţei, conform reglementărilor în vigoare. În adeverinţă este menţionată şi suma calculată în baza Cererii pentru solicitarea ajutorului de stat. Legislaţie: HG nr.838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asu­ma­te voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr.839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bu­năstării şi protecţiei porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr.237/2011 pentru modificarea şi comple­ta­rea H.G. nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodo­logice de acordare a ajutoarelor de stat pentru reali­zarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a HG nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor; OUG nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea aju­toa­relor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestio­narea fondurilor comunitare.