Asigurații din sănătate pot beneficia de îngrijiri la domiciliu!


Voiculet_alin• serviciile medicale sunt valabile începând cu luna aceasta • îngrijiri acordate doar de furnizorii aflați în relație cu CAS
 

Conform unui comunicat de presă emis de Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, asigurații pot beneficia, începând din această lună, de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor, consemnate în formularul “Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. Cum se poate obține aprobarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu? Ei bine, din datele furnizate de președinte – director CAS Vâlcea, Alin Voiculeț, serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale aflați în relație contractuală cu CAS-ul. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia. Asiguratul CAS Vâlcea, unul din membrii familiei (părinţi, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită de acesta sau reprezentantul legal depune o cerere însoțită de documentele de mai jos, la sediul CAS Vâlcea, care primește număr de înregistrare. Modelul de cerere poate fi vizualizat și descărcat de pe site-ul CAS Vâlcea sau poate fi completat în momentul depunerii documentelor.

Documentele necesare pentru obținerea aprobării pentru îngrijiri medicale la domiciliu sunt:

1. RECOMANDARE PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU – eliberată de medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.

2. DOVADA DE ASIGURAT  (talon, adeverința de salariat)

3. COPIE XEROX DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE din care să reiasă clar codul numeric personal (CNP) şi adresa.

4. CEREREA adresată CAS Vâlcea prin care se solicită aprobare pentru îngrijiri medicale la domiciliu.

5. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.

6. Pentru persoanele coasigurate (după caz):

– copie xerox după certificatul de naștere (pentru copii)

– adeverința de elev/student

– copie xerox după certificatul de căsătorie

Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate prin sintagma “conform cu originalul” şi prin semnătura asiguratului, unuia din membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), a persoanei împuternicite de acesta sau reprezen­tantului legal al asiguratului. În termen de cel mult 2 zile de la data înregistrării cererii, CAS Vâlcea este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii.

Respingerea cererii se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal, trimiţându-se prin poştă la domiciliul asiguratului.

Decizia (aprobarea) este trimisă prin poștă cu confirmare de primire la domiciliul asiguratului, însoțită de un exemplar al recomandării medicale și lista furnizorilor care sunt în relație contractuală cu CAS Vâlcea. Pentru a beneficia de serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu, trebuie să vă adresați furnizorului ales cu «Decizia şi recomandarea medicală».