Anunț important pentru Vaideeni și nu numai: Atenție, ciobani! Iată ce bani dă statul pentru lână!


• Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

Schema de ajutor de minimis se acordă crescătorilor de animale care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii ovinelor. Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) și d), respectiv: crescătorilor de ovine, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data plății ajutorului de minimis; crescătorilor de ovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare; crescătorilor de ovine, persoane juridice.
Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să dețină o exploatație de ovine înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare; să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului.
Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis este de 1leu/kg. lână și se acordă beneficiarilor prevăzuți la art.4 alin.(2), în condițiile prevăzute la art. 5. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în Program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, însoțită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/ procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; dovada cont activ bancă/trezorerie;  declarație pe propria răspundere;  document care atestă ca exploatațiile de ovine sunt identificate și înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA.
Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”. Cererea prevăzută la alin.(1) trebuie să cuprindă efectivul de ovine deținut și cantitatea de lână estimată a se comercializa, în anul de cerere.
Pentru obținerea sprijinului,  solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, documente justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținută, până la data de 1 iulie, inclusiv, a anului următor celui în care s-a depus cererea. Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată.