Ambasadorul Cubei în vizită la Consiliul Judeţean


La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, dr. ing. Ion Cîlea, s-a întâl­nit cu ambasadorul Republicii Cuba la Bucureşti, Marta C. Fajardo Pa­let, care a efectuat o vizită în jude­ţul Vâlcea la invitaţia domnului Cons­tantin Rotaru, preşedintele Par­tidului Alianţa Socialistă. În ca­drul discuţiilor care au debutat cu apre­cieri reciproce asupra bunelor relaţii dintre Cuba şi România, pre­şe­dintele Ion Cîlea a făcut o scurtă prezentare a peisajului economic şi natural al judeţului, insistând pe ideea că Vâlcea reprezintă o bună oportunitate pentru dezvoltarea unor relaţii durabile în domeniul tu­ris­mului. Au fost apreciate în acest sens eforturile investiţionale pe care Consiliul Judeţean le-a făcut pen­tru modernizarea staţiu­ni­lor bal­neare de pe Valea Oltului spre a putea fi mai bine integrate în turis­mul internaţional de sănătate.

Ambasadorul Cubei la Bucu­reşti a subliniat la rândul său că turismul din ţara sa a devenit o acti­vitate puternică şi că va acorda aten­ţie propunerii privind organi­za­rea unui sistem de relaţii şi schim­buri de grupuri turistice în cadrul că­rora judeţul Vâlcea să ocupe un loc de referinţă.

Compartimentul de relaţii cu mass media al CJ Vâlcea