Precizări privind contribuţia trimestrială pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii


• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680/26.09.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, act normativ prin care au fost adoptate o serie de măsuri pentru finanţarea unor cheltuieli din sistemul sănătăţii, care se aplică începând cu 1 octombrie 2011, pe care le prezentăm în sinteză în articolul de mai jos

Potrivit prevederilor noului act normativ, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a plăti trimestrial pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, o contribuţie trimestrială datorată pentru valoarea consumului de medicamente.

Atenţie! Reprezentant legal este persoana juridică română împuternicită de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă care nu este persoană juridică română pentru raportarea şi plata contribuţiei trimestriale.

Contribuţia trimestrială pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea consumului de medicamente, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Contribuţia trimestrială se calculează şi se datorează pentru valoarea consumului de medicamente realizat după data de 30 septembrie 2011.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 (1 octombrie 2011) deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate datele de identificare ale reprezentanţilor legali care vor duce la îndeplinire obligaţiile legale de stabilire, calcul, declarare şi plată a contribuţiei trimestriale, precum şi lista medicamentelor pentru care se datorează contribuţia trimestrială iar deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, lista medicamentelor pentru care se datorează contribuţia trimestrială.

De asemenea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 (1 octombrie 2011) persoanele juridice române, deţinători de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, precum şi reprezentanţii legali ai deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor care nu sunt persoane juridice române au obligaţia să se înregistreze la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ca plătitori ai contribuţiei trimestriale.

Contribuţia trimestrială este asimilată obligaţiei fiscale, se declară şi se plăteşte trimestrial de către plătitori la organul fiscal competent până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care aceasta se datorează. Sumele încasate din contribuţia trimestrială constituie venituri la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi sunt folosite pentru medicamente incluse în programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi pentru servicii medicale. Pentru neachitarea la termenul legal de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora a contribuţiei trimestriale se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Debitorii plătitori de contribuţii sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a prevederilor actului normativ la organul fiscal competent declaraţii-inventar privind contribuţiile în sold la 1 octombrie 2011 şi neachitate până la data depunerii declaraţiei-inventar, care sunt asimilate declaraţiilor fiscale.

Modelul şi conţinutul declaraţiei-inventar se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale.

Începând cu 1 octombrie 2011, contribuţia trimestrială şi sumele restante aferente acestor contribuţii se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, într-un cont distinct de disponibilităţi codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

Important! Nedepunerea declaraţiei-inventar în termenul legal constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

*

Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680/26.09.2011.

Posting....