Joi dimineață, „Mirajul Oltului” vedeta primei ședințe CJ din 2019


• aleșii legislativului Vâlcii pornesc munca din noul an cu o agendă stufoasă dar și „sulfuroasă”

Ultima zi de ianuarie îi readuce la datorie pe membrii Consiliului Județean chemați pentru cea dintâi ședință ordinară din 2019 a cărei ordine de zi prevede: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 18 decembrie 2018, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ședința precedentă și până în prezent, Planul Strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea și indicatorii de performanță minimali, pentru anul 2019, Raport privind modul de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Județean Vâlcea și a solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public, în perioada 01.01.2018- 31.12.2018, Informare privind activitatea din trimestrul IV 2018 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din Județul Vâlcea, pentru anul școlar 2019-2020, Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1, litera “m” – anexa nr. 13, la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.229 din 18 decembrie 2018, privind nivelul taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica în anul 2019, Proiect de hotărâre privind atribuirea directă, pe perioada 04.02.2019-02.12.2019, a licenței de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, pe traseul județean 053, “Autogara Antares Transport Râmnicu Vâlcea-Frâncești-Păușești Otăsău”, operatorului de transport rutier S.C. Viltrans S.R.L., declarat câștigător în urma organizării licitației electronice la nivel național din data de 07.01.2019, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului-cadru a Convenției de colaborare pentru cofinanțarea/furnizarea serviciilor sociale din domeniul protecției copilului, încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Fundația “Inimă pentru Inimă”, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Refacere platformă drum, ziduri de sprijin și amenajări podețe pe DJ 701D Ciunget–Latorița–Galbenu, km 0+000 – 5+500”, județul Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 152 din 31 iulie 2017, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Refacere DJ 703M Perișani–Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum și ziduri de sprijin”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 153 din 31 iulie 2017, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Reamenajare spații Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 155 din 31 iulie 2017, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, completat cu elementele specifice din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind concesionarea către Societatea CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea și calculul redevenței minime lunare pentru bunurile aparținând domeniului public al Județului Vâlcea, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.23 din 15 februarie 2018, privind declararea de interes public județean, a unor bunuri rezultate din investiția “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri aferente obiectivului de investiții “Mirajul Oltului–extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești-Căciulata”, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii a unor bunuri aflate în domeniul public și privat al județului Vâlcea, aferente obiectivului de investiții “Mirajul Oltului–extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești-Căciulata”, Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizației lunare brute a administratorului special al Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea și încheierea actului adițional la contractul de mandat al acestuia, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe Actul Constitutiv al societății, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în Consiliul de Administrație, Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind delegarea lui Bobe Ion-Șef Serviciu, să exercite atribuțiile de Director al Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, Diverse.