Eliberarea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social


• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99/08.02.2012, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 108/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţia de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, ale cărui prevederi le prezentăm în sinteză în articolul de mai jos

Procedură

Înregistrarea documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal se va efectua la solicitarea Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin trans­miterea în format electronic a „Cererii de înregistrare a docu­mentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”, completată de persoana soli­citantă, însoţită de actele doveditoare ale dreptului de folo­sinţă (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpă­rare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă). Oficiul Registrului Comerţului va transmite organului fiscal documentele menţionate mai sus, în format .pdf, prin poştă electronică, pe adresa de e-mail dedicată.

Organul fiscal verifică datele înscrise în cerere cu cele din actele doveditoare, preia informaţiile în Registrul de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social, înscriind şi numărul de înregistrare atribuit de Oficiul Registrului Comerţului cererii şi emite „Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” şi „Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” în format .pdf, înscriind în acestea şi numărul de înregistrare atribuit de Oficiul Registrului Comerţului cererii. Documentele se transmit prin poştă electronică Oficiului Registrului Comerţului de la care a fost primită solicitarea.

Termen de eliberare

Pentru cererile însoţite de documentaţia completă, primite de organul fiscal în prima jumătate a programului de lucru, „Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” şi „Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” se transmit Oficiului Registrului Comerţului în aceeaşi zi. Pentru cererile primite în a doua jumătate a programului, cele două documente se transmit în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.

Organul fiscal competent este administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală sau a sectoarelor municipiului Bucureşti, din cadrul ANAF, în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Evidenţă

Organul fiscal va organiza evidenţa documentelor care ates­tă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social care va cuprinde: adresa completă a spaţiului cu des­tinaţie de sediu social (stradă, număr, bloc, apartament, loca­li­tate, judeţ/sector); datele de identificare a titularului dreptului de folosinţă (nume şi prenume/denumire, adresa domiciliului/do­mi­ci­liului fiscal şi cod de identificare fiscală); documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (tipul documentului, număr şi dată); perioada de valabilitate a dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (data de început, data de final).