Drepturile şi obligaţiile contractuale ale clientului CEZ Vânzare


Relaţia dintre client şi CEZ Vânzare este reglementată printr-un con­tract care respectă legislaţia la nivel naţional din domeniul energiei. Odată semnat de ambele părţi, acest contract devine baza tuturor interac­ţiu­nilor furnizorului de energie electrică cu clientul. Vă prezentam în con­ti­nuare câteva dintre drepturile şi obligaţiile clienţilor CEZ Vânzare, aşa cum sunt stipulate în contractul cadru de furnizare a energiei electrice:

 să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului;

 să aleagă, dintre tarifele legale în vigoare, tariful pentru decontarea energiei electrice consumate;

 să achite integral şi la termen contravaloarea energiei electrice furnizate;

 să nu permită altor persoane să se racordeze la instalaţia electrică de utilizare proprie;

 să permită accesul delegatului furnizorului în punctul de măsurare, pentru a verifica respectarea prevederilor contractuale;

 să păstreze intacte contorul de decontare, plombele metrologice şi plombele furnizorului de la capacul de borne al acestuia şi de la firida individuală de branşament, precum şi toate celelalte instalaţii ale furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului;

 să nu permită altor persoane, cu excepţia personalului furnizorului, să intervină la contorul de decontare sau la instalaţia furnizorului;

 să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiei electrice interioare şi proprii în conformitate cu prescripţiile tehnice; modificările sau extinderile acesteia se vor efectua numai prin electricieni autorizaţi sau prin agenţi economici atestaţi de furnizor;

 să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea contorului de decontare;

 să utilizeze în instalaţia electrică numai siguranţe calibrate;

 să permită furnizorului inventarierea receptoarelor electrice în scopul recalculării consumului atunci când se constată defectarea contorului, consum fraudulos de energie electrică şi intervenţii necontrolate sau intenţionate la instalaţiile furnizorului;

 să se prezinte la sediul furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data avizării, pentru a stabili, de comun acord cu acesta, o dată pentru citirea indexului contorului, în cazul în care cititorul-încasator nu a avut acces la contor în două perioade de facturare consecutive. În caz contrar, se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la emiterea unei facturi din oficiu.

 în cazul în care consumatorul a ales un tarif ce conţine taxa de abonament, garanţia de furnizare depusă la furnizor se va restitui eşalonat din valoarea acestei taxe.

Acelaşi contract-cadru de furnizare a energiei electrice mai prevede şi alte clauze cu referire directă la consumator, printre care se regăsesc următoarele:

 Factura emisă pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitată în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturii, data emiterii facturii şi termenul de scadenţă fiind înscrise pe factură.

 Neachitarea facturii de către consumator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează:

a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la ter­men a obligaţiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare;

b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii.

 În cazul în care consumatorul achită factura până în cea de-a 30-a zi de la data scadenţei, acesta nu datorează penalităţi.

 Dacă factura şi penalităţile datorate nu au fost achitate, după 35 de zile de la data scadenţei, furnizorul transmite consumatorului un preaviz (document distinct de factură, care se transmite numai consumatorilor care nu şi-au achitat factura în termenul legal), iar după 45 de zile de la data scadenţei, dar nu mai devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate întrerupe furnizarea energiei electrice.

IMPORTANT:

Consumatorul preavizat trebuie să facă dovada plăţii înainte ca furnizorul să procedeze la aplicarea măsurii de sistare a furnizării energiei electrice. În cazul în care modalitatea de plată este: la bancă, prin transfer bancar în contul furnizorului, prin card bancar sau prin orice alt mod prevăzut în dispoziţiile legale privitoare la plată, acceptat şi practicat de furnizor, iar plata se face în perioada de preaviz de deconectare pentru neplată, consumatorul are obligaţia ca în termen de maximum două zile de la efectuarea plăţii, să transmită furnizorului în copie actul prin care face dovada efectuării acesteia, pentru evitarea întreruperii alimentării. (Conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin HG1007/2004, Art.151, alin 2).

 Reluarea furnizării energiei electrice, după întreruperea datorată neplăţii la timp a facturii restante, se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării plăţii integrale către furnizor a facturii, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării.

 În cazul în care consumatorul nu efectuează, în termen de 60 de zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice, plata integrală a facturii şi a penalităţilor datorate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 Orice schimbare a destinaţiei consumului de energie electrică, în sensul utilizării acesteia în scopuri lucrative, va fi adusă la cunoştinţa furnizorului, în scris, în termen de 3 zile calendaristice de la data modificării.

 Neanunţarea schimbării destinaţiei consumului de energie electrică dă dreptul furnizorului de a recalcula contravaloarea acestuia la tariful corespunzător noii categorii în care se încadrează consumatorul.

 În cazul în care consumatorul foloseşte receptoare electrice impro­vizate sau care influenţează parametrii de calitate ai energiei electrice (de exemplu, aparat de sudură) ori care periclitează continuitatea în alimentarea cu energie electrică a altor consumatori, acesta urmează să suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.

 Consumatorul poate solicita rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la furnizor.

 Furnizorul poate solicita rezilierea contractului în caz de consum fraudulos, în cazul pierderii de către consumator a calităţii de deţinător al spaţiului pentru care se asigură furnizarea energiei electrice sau în alte situaţii prevăzute de lege.

Departamentul PR & Brand

CEZ România