Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 septembrie 2021

CCI Vâlcea anunță calendarul actualizat al lansărilor de apeluri de proiecte


Reprezentanții Camerei infor­mea­ză cum că, potrivit acesteia, pentru luna aprilie este anunțată lansarea unor linii de finanțare extrem de aș­teptate de către sectorul privat din România, cum ar fi: „Sprijin financiar în valoare cuprinsă între 1.075.001 – 6.450.000 lei acordat pentru investiții în IMM-uri” (POSCCE);  „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea secto­ru­lui productiv prin investiții tangibile și intangibile pentru întreprinderi mari” (POSCCE); „Suport pentru implemen­ta­rea sistemelor informatice integrate și a altor aplicații electronice pentru managementul afacerilor” (POSCCE); „Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerț electronic și a altor soluții electronice pentru afaceri” (POSCCE).  Aceeași sursă atrage atenția poten­ția­lilor beneficiari că există, însă, anumite diferențe între calendarul publicat de ACIS și calendarul publicat de OI din cadrul MCSI care gestionează axa 3 a POSCCE, în ceea ce privește lansa­rea Operațiunilor 331 și 332, varianta de calendar de la MCSI fiind mai re­centă, respectiv la 11 aprilie 2011. Astfel, conform calendarului publicat de MCSI pe 11 aprilie 2011, cele două linii de finanțare urmează să se lanseze în luna mai, nu în luna aprilie.

START pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor

Prin implementarea Programului pentru dezvoltarea abilităților antrepre­no­riale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START, Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru În­tre­prinderi Mici și Mijlocii sprijină și dez­voltă înființarea de noi IMM-uri. Obiec­tivul Programului îl constituie stimularea înființării de noi societăți co­merciale, îmbunătățirea performan­țe­lor economice ale celor existente, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea apti­tudinilor antreprenoriale ale între­prin­­zătorilor în scopul implicării aces­tora în structuri economice private. Bu­getul alocat Programului pentru anul bu­getar 2011 este de 10.000.000 lei ges­tionați de Agenție pentru orga­ni­zarea și desfășurarea de workshopuri de pregătire antreprenoriala UNCTAD /EMPRETEC și acordarea de Alocații Financiare Nerambursabile (AFN). „Be­ne­fi­ciari eligibili sunt persoanele fizice și juridice care, la data înscrierii on-line, îndeplinesc cumulativ urmă­toa­rele criterii de eligibilitate: Etapa I – persoanele fizice: sunt cetățeni ro­mâni; nu au beneficiat de finanțare în cadrul acestui Program nici ca per­soa­nă fizică și nici ca asociat, acționar, administrator într-o societate comer­cia­lă care a beneficiat de ajutor finan­ciar nerambursabil în cadrul acestui pro­gram în anii anteriori; au studii me­dii sau superioare definitivate. Etapa a II – societățile comerciale (microîn­tre­prinderi, întreprinderi mici și mijlocii): sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulte­rioa­re sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011; sunt IMM; au capital social integral privat și sunt persoane juridice române; nu au beneficiat de alocație fi­nan­ciară nerambursabilă în cadrul Pro­gramului și nu au asociați, acționari sau administratori care dețin sau au deținut calitatea de asociați/acțio­na­ri/administratori ai altor societăți co­merciale care au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului – START în anii anteriori; ad­ministratorul societății are cel puțin studii medii definitivate; au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Co­mer­țului la data completării online a for­mularului de preselecție la etapa a II-a și au ca obiect de activitate cel puțin un cod CAEN eligibil în cadrul Pro­gramului pe care accesează; nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru. Programul se va derula în două etape: Etapa I – cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în domenii de interes pentru dez­voltarea capacităților antrepre­no­riale, în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice și cu aplicabilitate practică, necesare începerii și dezvoltării unei afaceri. Produsul de bază oferit parti­ci­panților la program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competen­țe­lor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International și McBeer & Co care se va desfășura pe parcursul a 9 zile calendaristice. În vederea implementării primei etape a Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naționali certificați și în curs de certificare de către UNCTAD Ge­ne­va. Etapa a II a – se finanțează imple­mentarea celor mai bune Planuri de Afaceri în următoarele condiții:  Sche­ma de finanțare cu credit ban­car:·Alocație Financiară Neram­bur­sa­bilă – maxim 70% din valoarea chel­tuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/bene­fi­ciar;·Credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de către insti­tu­ția de credit parteneră. Schema de finanțare fără credit bancar: Alocație Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar. Contribuție proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiec­tu­lui. Înscrierea în program se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro, înce­pând cu data de 18 aprilie 2011 ora 10.00, până în data de 22 aprilie 2011 ora 16.30.

Pași către eficiența energetică și produsele mai ecologice

Conform Enterprise Europe Net­work, Comisia Europeană a prezentat recent o propunere de revizuire a vechilor norme de impozitare a produ­selor energetice în Uniunea Euro­pea­nă. Noile reglementari își propun să restructureze modul de impozitare a produselor energetice, pentru a elimi­na dezechilibrele actuale și pentru a ține cont atât de emisiile de CO2 ale acestora, cât și de conținutul lor ener­getic. „Astfel, impozitele actuale vor fi defalcate în două componente care, luate împreună, vor determina rata to­tală de impozitare a unui produs. Co­misia dorește să promoveze eficiența energetică și consumul de produse mai ecologice, evitând în același timp denaturarea concurenţei pe piața unică, ne-a explicat Lidia Giosan. Pro­punerea va ajuta statele membre să își redefinească structura generală de muncă, prin deplasarea sarcinii fiscale de la salarii către consum. Directiva revizuită va intra în vigoare în 2013. Grație perioadelor de tranziție lungi, până în 2023, prevăzute pentru alini­e­rea completă a impozitării conținutului energetic, industria va dispune de timp suficient pentru a se adapta la noua structură de impozitare. Impozitarea produselor energetice este armonizată la nivelul UE într-o anumită măsură. Directiva privind impozitarea energiei stabilește deja în prezent rate minime de impozitare a produselor energetice utilizate drept carburant și combustibil pentru încălzire, precum și a energiei electrice. Totuși, respectiva directivă este depășită și îi lipsește coerența. O im­po­zitare bazată pe volumul de pro­duse energetice consumat nu contri­buie la atingerea obiectivelor ener­ge­tice și de combatere a schimbărilor cli­matice ale UE. De asemenea, aceas­ta nu reușește să stabilească stimulente economice pentru a încuraja creșterea și crearea de locuri de muncă. Impo­zi­tarea produselor energetice trebuie să țină mai bine cont de conținutul ener­getic și de impactul asupra mediului pe care îl au acestea. Directiva revizuită privind impozitarea energiei va per­mi­te statelor membre să utilizeze impo­zitele într-un mod optim și, în final, să sprijine „creșterea durabilă”. Pentru aceasta, directiva propune defalcarea ratei minime de impozitare în două părţi:  O parte va avea la baza emisiile de CO2 ale produsului energetic și va fi fixată la 20 EUR pe tonă de CO2. Cealaltă parte va avea la baza conți­nu­tul energetic, adică energia efectivă pe care o generează produsul, măsu­rată în gigajouli (GJ). Rata minimă de impozitare va fi fixată la 9,6 EUR/GJ pentru carburanți și la 0,15 EUR/GJ pentru combustibilii destinaţi încălzirii. Aceasta se aplică tuturor combusti­bi­lilor utilizați în transporturi și pentru încălzire. Se iau în considerare aspec­tele sociale, statele membre având po­sibilitatea de a scuti în totalitate de impozit energia consumată pentru încălzirea gospodăriilor, fără a ține cont de produsul energetic utilizat.” Gio­san subliniază că avantajele revi­zuirii impozitării energiei sunt că pre­zen­ta propunere favorizează sursele rege­nerabile de energie și încurajează consumul de energie din surse care pro­duc mai puțin CO2. În prezent, sur­sele de energie care poluează cel mai mult sunt, în mod paradoxal, cel mai puțin impozitate. Pe de altă parte, biocarburanții fac parte dintre cele mai impozitate surse de energie, în pofida angajamentelor luate de UE în favoa­rea creșterii ponderii energiilor rege­ne­rabile în transporturi. Noua pro­pu­nere va elimina aceste incoerente. De asemenea, noul text va pune la dis­poziție o abordare mai coerentă a im­po­zitării energiei în întreaga UE, evi­tând mozaicul de politici naționale și contribuind la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru industria din întreaga UE. În plus, acesta repre­zintă o oportunitate pentru statele mem­bre de a-si redefini politicile de im­pozitare într-un mod care să promo­veze crearea de locuri de muncă. În ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, directiva revi­zuită își propune să completeze siste­mul UE de comercializare a co­telor de emisie de gaze cu efect de seră (ETS) existent, prin perceperea unui impozit pe CO2 în sectoarele care nu fac parte din domeniul de apli­care al acestuia (transporturi, sectorul casnic, agricultura și mică industrie). Acestea sunt responsabile pentru jumătate din emisiile de CO2 din UE și, prin urmare, este important să li se adreseze, de asemenea, un semnal privind prețul CO2.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized