Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

29 februarie 2020

Care este stadiul depunerii cererilor unice de plată în agricultură?


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea informează că, în perioada 1 martie – 6 mai 2019, în cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plată, au fost depuse un număr de 16.000 cereri, pentru o suprafaţă de 41.000 hectare. Reamintim că depunerea cererilor unice de plată în cadrul „Campaniei 2019” se va încheia la data de 15 mai 2019, în conformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, iar cei care nu se prezintă până la acest termen nu vor beneficia de sprijinul financiar acordat de APIA. Având în vedere termenul scurt rămas până la încheie­rea Campaniei de depunere a Cererilor Unice de Plată în anul 2019, la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea, s-a stabilit ca în zilele de sâmbătă 11 mai şi duminică 12 mai, programul de lucru cu publicul, atât la nivel judeţean, cât şi la nivelul celor 6 centre locale arondate, respectiv Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Bălceşti, Brezoi, Drăgăşani şi Horezu, să se desfăşoare normal, în intervalul orar 8.00 – 16.00. Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Condiții generale de eligibilitate
Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, cultu­rilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare în cererea unică, cu condiţia ca suprafața însuma­tă a acestor parcele să nu depășească 1 (un) hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață, nu au obligația de a-și declara parcelele agri­co­le, dacă suprafața totală nu depășește 1(un) hectar. În toate cazurile, fermierul tre­buie declarate toate parcelele agricole şi toate zonele de interes ecologic.

Beneficiarii
În cadrul Măsurii 11 și Măsurii 13, e vorba de fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfă­șoară o activitate agricolă în calita­te de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare. Pentru accesarea Măsurii 10 nu este necesară calitatea de fermier activ. Pentru pajiştile comunale concesionate / închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi: a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa de pajişte concesionată / închiri­ată. Calculul suprafe­ţelor afe­rente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii Cererii unice de plată, pentru suprafaţa conce­sionată / închiriată de către asociaţie. Membrii asociaţiei fac dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști permanente, prezentând copia de pe contractul de concesiune / închi­ri­ere al pajiștii de către asoci­ație și copia centraliza­to­rului care cuprinde acordul asociației, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care pășu­nează, codurile de identificare din Registrul național al exploa­ta­țiilor, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. b) asociaţia crescă­torilor de animale care efec­tu­ează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată / închi­riată, asigurând cel puţin încărcă­tura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în exploa­taţia asociaţiei înre­gistrată în Registrul naţional al exploata­ţiilor pe perioada păşunatului/ tabere de vară. Asociaţia cres­că­torilor de ani­male prezintă centralizatorul care cuprinde acordul mem­brilor de a depune cerere unică de plată, cu datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care pășunea­ză, codurile de identificare din Registrul național al exploa­tațiilor, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru, copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depu­nere a cererilor cu întârziere. Arendatorul, concedentul, loca­­torul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul / animalele arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) şi / sau împrumutate spre folosinţă.

Mare atenție la obligațiile pe care vi le asumați!
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea anunță condițiile pe care trebuie să le îndepliniți: să fii înregistrat în Registrul Unic de Identificare, administrat de APIA; Să depui o singură cerere de plată la central local/ judeţean APIA unde eşti arondat; Să dovedeşti că eşti fermier activ pentru plăţile directe / măsurile de mediu şi climă M11 şi M13; Să declari corect toate suprafeţele şi culturile şi/sau efectivele de animale; Să identifici şi să delimitezi corect fiecare parcelă agricolă utilizată; Să îndeplineşti condiţiile de eligibilitate specifice fiecărei scheme de plată solicitată; Să te prezinţi pentru clarificări la APIA cu documentele solicitate, dacă ţi se solicită acest lucru; Să respecţi normele de ecoco­ndiţionalitate (GAEC şi SMR) pe toată suprafaţa agricolă a fermei. Nerespectarea uneia dintre aceste norme atrage după sine reducerea plăţilor, în funcţie de gravitatea, amploarea, persis­tența şi caracterul repetat al nerespectării acestora, cu excepţia ANT sector vegetal şi zootehnic, precum și a schemei simplificate pentru micii fermieri; Să permiţi efectuarea controa­lelor, de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens. În caz contrar, poţi fi exclus de la plată!

Care sunt documentele de care aveți nevoie?
Copie CI/BI/ paşaport; Dovadă cont bancar activ; Pentru persoanele juridice – actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală şi numirea/ desemnarea unui administrator, după caz, în original; Documente specifice, diferenţiate pe tipul de sprijin solicitat; Documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor declarate.
Beneficiarii M11 trebuie să depună odată cu cererea unică de plată sau până la termenul limită de depunere a cererii, copia contractului încheiat între organismul de control și beneficiar, copia după fişa de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform Anexei 1 din Ordinul MADR 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare (care se depune odată cu cererea sau până la terenul limită de depunere cerere şi care trebuie să fie vizată de DAJ şi valabilă pentru anul în curs). Conform art. 2 alin. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică (de a depune documentația prevăzută la art. 2 alin. 10 la DAJ. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi / sau autorităţii care a emis / atestat aceste documente, după caz.

Etichete: , ,

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Agricultura