Amenzi de 150.000 lei și 18 muncitori „la negru”


Luna trecută, angajații Serviciului Control Relaţii de Muncă, din cadrul ITM Vâlcea, au efectuat 269 controale, fiind dispuse 372 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 54 sancţiuni contravenţionale, din care 36 avertismente şi 18 amenzi în valoare de 152.800 lei. În timpul con­troalelor, au fost identificate 18 per­soa­ne primite la muncă fără a avea în­che­iate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Principalele necon­formităţi con­sta­tate în controalele efec­tuate au fost: neîn­cheierea în formă scrisă a contrac­tului individual de mun­că; netran­smi­terea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către anga­jatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săp­tă­mânal; neplata orelor suplimen­tare şi cele de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control. Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 53 de sesizări pri­vind nerespectarea prevederilor legale refe­ritoare la încheierea, executarea, mo­di­ficarea şi suspendarea contractelor indi­viduale de muncă, dar şi nea­cor­da­rea drepturilor salariale, neacor­darea re­pa­usului săptămânal, neres­pec­tarea cla­u­zelor Contractului Colectiv de Muncă etc.(A. CONSTANTINESCU)