Ultimele zile pentru subvenţia de lapte


Prin intermediul unui comunicat de presă purtând semnătura directo­ru­lui Adrian Pintea (foto), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aminteşte potenţialilor benefi­ciari, precum şi publicului interesat, că pot depune, în decursul lunii au­gust a.c., cererea de plată aferentă anului 2011, în cadrul “Schemei de plată a ajutorului specific pentru pro­du­cătorii de lapte de vacă din zonele de­favorizate”, finanţată din Fondul Eu­ro­­pean de Garantare Agricolă (FEGA).

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, între­prinderi individuale sau familiale. Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la centrul APIA judeţean / local pe a cărui rază teritorială se află exploataţia de vaci de lapte.

Condiţiile de acordare sunt: deţinerea unui efectiv cuprins între 2 şi 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploataţie (vaca de lapte se defi­neş­te ca fiind femela din categoria bovine care a fătat cel puţin o dată până la da­ta depunerii cererii, viţelul fiind iden­tificat şi înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE); în­re­­gistrarea beneficiarului care soli­ci­tă ajutorul în sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu cotă de lapte pen­tru livrări şi/sau vânzări directe, la Serviciul de Administrare a Cotelor de Lapte (din cadrul Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pen­tru Agricultură); înscrierea în RNE a efectivului de vaci de lapte deţinut în exploataţie; menţinerea în exploataţie a efectivului de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual, până la data efectuării plăţii; permi­te­rea efectuării controalelor potrivit le­gii, efectuate de către APIA sau de că­tre alte organisme abilitate în acest sens; situarea sediului exploataţiei în zonele defavorizate din România (iden­tificate în Anexa 4A la Programul Na­ţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2007 – 2013); comunicarea în scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei, a oricărei modi­fi­cări a informaţiilor declarate în cere­rea de plată, apărută între data depu­ne­rii şi data finalizării controlului la faţa locului.

Nerespectarea condiţiilor de eligi­bi­litate mai sus menţionate poate atra­ge, după caz, reducerea / exclu­de­­­rea de la plata ajutorului specific, res­­­pectiv penalităţi / sancţiuni mul­ti­anu­ale.

Documentele justificative care se ataşează la cerere sunt: copie a Cer­ti­ficatului de înregistrare de la Oficiul Re­gistrului Comerţului / a Certi­fi­ca­tului de înregistrare fiscală / carte de identitate, după caz; copie de pe pa­şa­portul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Ve­terinară şi pentru Siguranţa Ali­men­te­lor – ANSVSA (pentru conformitate se va prezenta şi originalul paşa­por­tu­lui); copie document coordonate ban­care.

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 250 euro/cap de vacă şi se calcu­lează după finalizarea verificărilor, prin raportarea numărului de animale eligibile la plafonul de 22.447.205 euro aferent acestei scheme de plată.

Informaţii suplimentare: Cadrul legislativ: a) legislaţia comunitară:  Re­­gu­lamentul (CE) nr. 73/2009 de sta­bilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agri­cul­tori în cadrul Politicii Agricole Co­mune şi de instituire a anumitor sis­teme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Reg. CE nr. 1290/2005, CE nr. 247/2006, CE nr. 378/2007 si de abrogare a Reg.CE nr. 1782/2003 cu modificările şi completările ulte­rioare; Reg. (CE) nr. 1122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a nor­me­lor de aplicare a Reg. (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce pri­veşte ecocondiţionalitatea, modu­la­rea şi sistemul integrat de admi­nis­trare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevă­zute de regulamentul respectiv, pre­cum şi de aplicare a Reg. (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce pri­veşte ecocondiţionalitatea în ca­drul schemei de ajutoare prevăzute pen­tru sectorul vitivinicol cu modifi­că­ri­le şi completările ulterioare. b) le­gis­laţia naţională:  HG 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate cu modificările şi completările ulterioare.