Ultima strigare pentru Măsura 121 (1)


Dezvoltare• 18 ianuarie este termenul limită pentru accesarea fondurilor pentru dezvoltarea fermelor

Măsura 121 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare. Obiectivele specifice se referă la:  Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere. Obiectivele operaţionale se referă la: promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: persoana fizică; persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008); întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008); întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008); societate în nume colectiv – SNC (înfiin­ţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulte­rioare); societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modi­ficările şi completările ulterioare); societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991); societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005); grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/ 2005), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri; cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri. Solicitantul trebuie să respecte următoarele: să fie persoa­nă fizică sau juridică română cu capital privat; capitalul/ acţio­na­riatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral străin; să acţioneze în nume propriu;  să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

CONTINUARE…