Salonul Naţional de Literatură şi Artă „Rotonda Plopilor Aprinşi”, ediţia a III-a (13-16 mai 2013): Vâlcea – 4 zile şi 4 nopţi capitală a literelor şi artelor


Ziua întâia, Rm. Vâlcea: între culoare şi cărţi, omagiindu-l pe scriitorul Ioan Barbu

Aflat la a treia ediţie, Salonul Naţional de Literatură şi Artă „Rotonda Plopilor Aprinşi” s-a bucurat de prezenţa unui număr însemnat de scriitori, editori, artişti plastici, profesori universitari, conducători de reviste literare etc. Au dat curs invitaţiei prof. univ. dr. George G. Potra, prof. univ. dr. Pompiliu Manea, prof. univ. dr. Ioan Ştefănescu, prof. univ. dr. Vasile Szolga, scriitorii Neagu Udroiu, Florentin Popescu (redactor şef al revis­tei Bucureştiul literar şi artistic), Ion An­dreiţă, Aurel Ştefanachi (directorul Editu­rii TIPO MOLDOVA), Ioan Radu Văcă­res­cu (preşedintele Filialei Sibiu a Uniu­nii Scriitorilor din România), Gabriela Rusu-Păsărin, Florea Firan (directorul Editurii Scrisul Românesc şi al revistei cu acelaşi nume), George V. Precup, Jean-Yves Conrad (Franţa), Hanna Bota, Eliza Roha, Nicolae Dan Fruntelată, Emil Lun­geanu (redactor şef al revistei LITERA­TO­RUL), Vasile Căpăţână (Chişinău), Au­reliu Goci, George Stanca, Paula Ro­ma­nescu, Iuliana Paloda Popescu, Cor­neliu Ostahie, Adrian Georgescu, Doru Dinu Glăvan, Valentina Becart, Daniela Voiculescu, editorii Raluca Tudor (RA­WEX COMS), Nicolae Roşu (BETTA), Pr. Nicolae State-Burluşi (BUNA VESTIRE), Emil Catrinoiu (FORTUNA), jurnaliştii Cornel Rusu şi Mihai Ovidiu Stângă, artişti plastici din ţară şi de peste hotare. A dat curs invitaţiei şi poeta-elevă din Bucureşti, Antonia Toader.

Actuala ediţie a Salonului Naţional a fost prefaţată de vernisajul expoziţiei „Fascinaţia culorilor”, găzduită în grădina de vară a Muzeului de Artă – Casa Si­mian. Au expus pictori-invitaţi ai Salo­nu­lui: Nicolae Sava, Angela Tomaselli, Irina Sava, Bogdan Sava, Tudor Meiloiu, Edu­ard Stoenică, Marin Răducu, Dan Cioca, Victor Dima şi Paul Rădulescu (Paris). Primul care a luat cuvântul a fost pictorul Gheorghe Dican, în calitatea sa de preşedinte al Filialei Vâlcea a UAP, care a remarcat valoarea emoţională a aces­tei expoziţii ce se înscrie armonios pro­gra­mului general expoziţional al Salo­nu­lui Naţional de Literatură şi Artă „Rotonda Plopilor Aprinşi”, în contextul în care este pentru prima dată, din 2011, de la prima sa ediţie, când simezele se mută în aer liber, într-o splendidă grădină de vară. Poetul şi scriitorul critic de artă Corneliu Ostahie a punctat frumoasa colaborare dintre scriitori şi artişti plastici, în cadrul Salonului iniţiat la Rm. Vâlcea, aflat la ediţia a treia, accentuând valoarea şi im­por­tanţa expoziţiei „Fascinaţia culorilor”, valoare conferită de experienţa artiştilor profesionişti care expun şi de expresi­vi­ta­tea lucrărilor lor. Totodată, a ţinut să subli­nieze, în discursul său, emoţia pe care o resimte de fiecare dată când re­vine în spaţiul Muzeului de Artă din Râmnicu Vâlcea, pe care îl consideră un adevărat templu al picturii.

Sub o ploaie măruntă acestui înce­put de vară, organizatorii Salonului şi in­vitaţii lor s-au deplasat într-un alt templu, cel al cărţii, aflat în apropiere, la Biblio­teca Judeţeană „Antim Ivireanul”. În holul acesteia, a avut loc deschiderea Salo­nu­lui de Carte cu participarea editurilor Betta şi Rawex Coms, ambele din Bu­cureşti, Scrisul Românesc (Craiova), For­tuna şi Antim Ivireanul (din Rm. Vâl­cea). Iniţiativa a fost salutată de Sanda Augustina Constantinescu, directoarea Bibliotecii gazdă, şi de directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vâlcea, prof. dr. Florin Epure. Scriitorul Emil Lungeanu a făcut o privire de ansamblu asupra editurilor prezente şi a cărţilor expuse, de curând ieşite de sub tipar. Apoi, fiecare director şi-a prezentat editura pe care o conduce.

Manifestările din prima zi a Salonului au continuat în Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene. Asistenţa a parti­ci­pat la o dezbatere de zile mari, cu tema „DOUĂ SUFLETE PERECHE: TITU­LESCU ŞI BRÂNCUŞI”. Cercetătorul ştiinţific de calibru, prof. univ. dr. George G. Potra, director executiv al „Fundaţiei Eu­ropene Titulescu”, reputat istoric şi zia­rist, autor al peste 50 de volume şi nu­meroase lucrări ştiinţifice, împreună cu bi­necunoscutul scriitor-ambasador Neagu Udroiu au încântat pe cei prezenţi cu o serie de date, unele inedite, despre ilustrele personalităţi şi vastele opere ale celor doi titani ai secolului XX: Nicolae Titulescu şi Constantin Brâncuşi, aflaţi braţ la braţ pe drumul veşniciei. „Într-o virtuală nouă Capelă Sixtină – sublinia profesorul Potra – aceşti doi mari sacer­doţi ai secolului XX, Brâncuşi şi Titules­cu, vor lăsa din ceruri să urce spre ei sca­ra care duce la întâlnirea cu adevărul, omenia şi frumosul.” Ce i-ar putea apro­pia, pe aceşti doi români geniali, totuşi atât de deosebiţi, dincolo de împreju­ra­rea că s-au ridicat de pe meleagurile Ol­teniei şi au pornit, fiecare pe drumul său, reuşind, cu preţul unor mari şi grele stră­da­nii, să cucerească Universul? În primul rând, faptul că opera de geniu a fiecăruia a făcut ca numele României să se impu­nă în întreaga lume. Dincolo de invidia şi patima meschină a unor mărunţi contem­porani, Brâncuşi şi Titulescu nu au uitat că sunt români şi că reprezintă adevă­ra­ta vocaţie a spiritului românesc: deschi­de­rea spre lume, o lume a frăţiei prin pace, iubire şi frumos. Pe tema „Brâncuşi la Scrisul Românesc” a conferenţiat prof. univ. dr. Florea Firan. Discuţiile pe tema propusă se puteau prelungi ore în şir. O intervenţie binevenită a avut scriitorul Constantin Zărnescu, unul dintre brâncu­şio­logii contemporani de elită, autorul cele­brei lucrări „Aforismele şi textele lui Brâncuşi”, aflată la a şaptea ediţie. „I-a fost hărăzit acestui pământ binecuvântat de Dumnezeu, de la Carpaţi şi Dunăre, să dea creatori geniali, precum Brâncuşi şi Titulescu, al căror nume au dat şi dau şi astăzi ocol lumii”, a concluzionat scrii­torul clujean.

A urmat medalionul: „Ioan Barbu, jur­nalist şi scriitor, cu prilejul trecerii fron­tie­rei celui de-al patrulea sfert de veac al exis­tenţei şi a 55 de ani de slujire a cu­vântului scris”. După ce a dat citire unei mărturisiri de credinţă, despre Nenea, cum este cunoscut Ioan Barbu în lumea literar-jurnalistică, au vorbit scriitorii şi editorii Doru Moţoc, Eliza Roha, Paula Ro­manescu, George Călin, Vasile Gro­za, Emil Lungeanu, Vasile Căpăţână, Jean-Yves Conrad, Florentin Popescu, Ion Andreiţă, Ilie Gorjan, Raluca Tudor, Emil Catrinoiu, pr. Nicolae State-Burluşi, Ion Soare ş.a. Prof. univ. dr. George G. Potra i-a înmânat sărbătoritului Medalia Jubiliară N. Titulescu, iar George Călin, în calitate de preşedinte al Societăţii Cul­turale Apollon, l-a onorat pe Ioan Barbu cu Trofeul Apollon şi Diploma de Exce­lenţă. A fost onorat, de asemenea, cu diferite diplome omagiale pentru întreaga activitate pe tărâm jurnalistic şi literar, ca ambasador neplătit al culturii române în Europa şi în Nord-America, de către Di­recţia Judeţeană pentru Cultură şi Patri­mo­niul Naţional Vâlcea, prin prof. dr. Flo­rin Epure, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, prin prof. Sanda Constanti­nescu, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, prin preşedintele acesteia, Doru Dinu Glăvan, care i-a înmânat şi Carnetul onorific de membru. Prof. Ioan Barbu, jurnalist şi scriitor, a primit ono­ruri, de ziua sa, din partea Inspecto­ra­tului Şcolar Judeţean şi Casei Corpului Didactic, prin inspectorul general, conf. univ. dr. Remus Grigorescu, Asociaţiei Cul­turale Române IDEAL, prin preşe­din­tele acesteia, poetul Vasile Căpăţână, Comunei Prundeni şi Ateneului Sătesc din localitate, prin primarul Ion Horăscu şi, respectiv, directoarea Dominica Măr­cuşi, Fundaţiei Culturale „Carpatica” şi a Redacţiei revistei „Oraşul”din Cluj-Na­po­ca, director – arh. Ionel Vitoc, Fundaţiei „Joia Culturală TEMCO” din Cluj-Na­po­ca, preşedinte prof. univ. dr. Pompiliu Ma­nea, Forumului Cultural al Râmni­cului, prin scriitorul Ion Soare, Fundaţiei Av. Hurmuz Aznavorian şi Redacţia revis­tei Bucureştiul literar şi artistic, prin fon­datorul şi redactorul şef, poetul Florentin Popescu.

Cu ocazia aniversării a 75 de ani de viaţă şi a 55 de ani în slujba cuvântului scris, scriitorului Ioan Barbu i s-a acordat PREMIUL DE EXCELENŢĂ PE ANUL 2013 pentru O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI, de către Uniunea scriitorilor din România, Filiala Sibiu, prin preşedintele acesteia, poetul, prozatorul, criticul literar şi traducătorul Ioan Radu Văcărescu. Cu prilejul aniversării, scriitorul Ioan Barbu a lansat două cărţi, recent ieşite de sub tipar: volumul omagial „Constelaţia dalmată” – proze cu amintiri necicatrizate – cu o Prefaţă semnată de prozatorul Ion Nete (Miercurea Ciuc), apărut la Editura Antim Ivireanul, şi „Duba din noapte”, ediţie revăzută, din ciclul Moartea Roşie, volum apărut în condiţii tipografici de excepţie la Editura TIPO MOLDOVA din Iaşi, în Colecţia OPERA OMNIA – Romanul de azi.

(În ediţia de mâine a ziarului: Ziua a doua, Rm. Vâlcea: imn pentru Bartolomeu Valeriu Anania şi Trofeul „Cerurile Oltului” pentru premianţii Salonului)