Noi şanse pentru studenţi


Scopul programului de “Burse si cooperare inter-instituţională în domeniul învăţământului superior” îl reprezintă sprijinirea studenţilor din orice ciclu de studiu şi a personalului din universităţile romaneşti pentru a realiza mobilităţi transnaţionale în Norvegia, Liechtenstein şi Islanda (state donatoare).

Vor fi finanţate şi mobilităţile stu­denţilor şi ale personalului din instituţiile de învăţământ superior din cele trei ţări, dar şi proiecte de cooperare între universităţile din România şi statele donatoare în vederea întăririi relaţiilor de cooperare academică dintre ţări.

Ţintele acestui program sunt dez­voltarea capitalului uman şi a capitalului de cunoaştere, creşterea volumului de mobilităţi ale studenţilor şi personalului universitar între România şi Statele Do­natoare, creşterea şi întărirea cooperării instituţionale în aria învăţă­mân­tului superior între România şi Statele Dona­toare.

Apelul se adresează universităţilor din România, precum şi celor din statele donatoare (pentru componenţa de vizite pregătitoare).

Pot candida pentru proiectele de mobilitate numai universităţile posesoare a Cartei Erasmus aprobate de Comisia Europeană.

În cazul proiectelor de cooperare inter-instituţională, o universitate din România poate candida în numele unui consorţiu format din cel puţin trei instituţii diferite, dintre care cel puţin una trebuie să fie o universitate dintr-unul din statele donatoare; ceilalţi membri ai consorţiului pot proveni din statele donatoare sau din România şi pot fi universităţi sau institute/centre de cercetare, ONG-uri, întreprinderi etc.

Tipuri de proiecte finanţate: vizite pregătitoare; proiecte de mobilitate (studenţi, personal didactic şi nedidactic din universităţi); proiecte de cooperare inter-instituţională.

Bugetul disponibil în cadrul apelului de proiecte este 1.220.000 euro.

Pentru vizite pregătitoare şi proiecte de mobilitate, grantul alocat prin Program va fi de 100% din totalul costurilor eligibile. Pentru proiectele de cooperare inter-instituţională, grantul alocat va fi de maximum 90% din totalul costurilor eligibile, restul va fi asigurat de consorţiu cu titlu de cofinanţare.

Formularul de candidatură completat se va trimite obligatoriu în varianta electronică la adresa see-burse@anpcdefp.ro, tehnoredactat în limba engleză:

până pe data de 18.10.2013, ora 22 – pentru Proiecte de Mobilitate,

până pe data de 8.11.2013, ora 22 – pentru Proiecte de Cooperare Inter-Instituţională;

Candidaturile pentru Vizite Pregătitoare au regim de rolling deadline începând cu 19.08.2013, dar vor respecta trimiterea cu cel puţin 6 săptămâni înainte de perioada vizitei.

Formularul electronic completat se va tipări, va fi ştampilat şi semnat în original de către reprezentantul legal al instituţiei şi, împreună cu încă o copie şi cu documentele menţionate va fi trimis prin posta la ANPCDEFP pe adresa: Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, corp A, et. 3, sector 4, cod poştal 040205 până la termenele limită cores­punzătoare menţionate anterior (data poştei).

Pe plic, se va menţiona: „pentru Programul SEE”.