Modificări ale Codului Fiscal: taxa pe valoarea adăugată


finante_sediu• Direcţia Generală a Finanţelor Publice informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză principalele modificări aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat taxei pe valoarea adăugată.

1. Nu este considerată prestare de servicii utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, în folosul propriu al persoanei impozabile sau al personalului sau pentru a fi puse la dispoziţia altor persoane în mod gratuit, a căror achiziţie face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit art. 145 indice 1 din Codul Fiscal – art. 129 alin. (4) lit. a).

2. Prevederea privind stabilirea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată la data încasării avansului se extinde şi la avansurile încasate pentru plata importurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente importului – art. 134 indice 2 alin. (2) lit. b).

3. Se defineşte livrarea unei construcţii noi care nu este scutită de TVA ca fiind şi orice construcţie transformată sau parte transformată a unei construcţii în cazul în care costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piaţă a construcţiei sau a părţii din construcţie, astfel cum aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării – art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4).

4. Pentru achiziţia vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, precum şi pentru achiziţia de com­bus­­­tibil destinat utilizării acestor vehicule, se acordă drep­tul de deducerea taxei în proporţie de 50%. Excep­ţiile pentru care se acordă integral dreptul de deducere a TVA rămân neschimbate. Prevederile menţionate se aplică inclusiv în situaţia în care au fost emise facturi şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parţială a vehiculelor rutiere motorizate, înainte de data de 1 ianuarie 2012, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 ianuarie 2012 inclusiv – art. 145 indice 1 alin. (1) partea introductivă.

5. Se stabileşte faptul că nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a căror durată normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală este mai mică de 5 ani precizându-se mai clar că durata de utilizare va fi înţeleasă ca durată de amorti­zare fiscală; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finanţator dacă limita minimă a duratei normale de utilizare este egală sau mai mare de 5 ani – art. 149 alin. (1) lit. a).

6. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului precedent nu depăşeşte plafo­nul de scutire (35.000 euro) sau cel determinat propor­ţional cu perioada rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului, poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. Solicitarea se depune la organele competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în sco­puri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bu­nurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 sep­tembrie 2011 inclusiv – art. 152 alin. (7) şi (7 indice 2).

7. Persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 125 indice 1 alin. (2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă efectuează în România oricare dintre următoarele operaţiuni: importuri de bunuri, operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal (închirierea de bunuri imobile), dacă optează pentru taxarea acestora; operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (livrarea de clă­diri) dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin opţiune – art. 153 alin. (4).

8. Se introduce în Codul Fiscal prevederea referi­toa­re la stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregis­trării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale cu sediul activităţii economice în România înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, repu­bli­cată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului – art. 153 alin. (7 indice 1).

9. Organele fiscale competente anulează din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA pe lângă situaţiile în care contribuabilul este declarat inactiv sau a intrat în inactivitate temporară şi în următoarele cazuri: dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea ca­­­zie­rului fiscal, republicată, cu modificările şi comple­tările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente (atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilit prin decizie a organului fiscal com­petent rămas definitiv în sistemul căilor admi­nistrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz); dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă, din prima zi a celei de-a doua luni următoare semestrului calendaristic; dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de rapor­tare; dacă persona nu era obligată să solicite înregis­tra­rea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în sco­puri de TVA, la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de către organele fiscale competente; în situaţia scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul contribuabililor care nu au depăşit plafonul de scutire, la solicitarea persoanei impozabile.

După anularea înregistrării în scopuri de TVA organele fiscale competente înregistrează persoanele im­pozabile în scopuri de TVA, astfel: din oficiu, de la data la care a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, în cazul persoanelor impozabile declarate inac­tive sau intrate în suspendare temporară;  la solici­tarea persoanei impozabile în situaţia în care aceasta sau asociaţii/administratorii acesteia au avut fapte înscrise în cazierul fiscal şi au fost anulate, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA; la solicitarea persoanei impozabile în situaţia în care aceasta nu a depus decontul de taxă pe parcursul unui semestru calendaristic, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza prezentării deconturilor de taxă nedepuse la termen şi a unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă. Dacă respectiva situaţie reprezintă prima abatere, persoanele impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA, dacă îndeplinesc toate condiţiile, numai după o pe­rioadă de 3 luni de la anularea înregistrării. În situaţia în care, după reînregistrarea în scopuri de TVA situaţia se repetă, organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de TVA şi nu vor aproba eventuale cereri ulte­rioa­re de reînregistrare; la solicitarea persoanei impo­zabile, în situaţia în care scoaterea din evidenţă s-a datorat depunerii de deconturi în care nu sunt înscrise achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi economice, cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea, data înregistrării în scopuri de TVA fiind data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. Organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare dacă persoana impozabilă nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anulării.

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregis­tra­rea în scopuri de TVA cu excepţia celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidenţă pentru nede­pă­şirea plafonului de scutire şi celor care nu erau obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA, nu pot aplica pre­vederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi până la data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obligate să aplice prevederile art. 11 alin. (1 indice 1) şi (1 indice 3) din ordonanţă, respectiv nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efec­tuate în perioada respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate aferentă operaţiunilor impo­za­bile desfăşurate în perioada respectivă – art. 153 alin. (9) şi (9 indice 1).

10. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi Re­gis­trul persoanelor impozabile a căror înregistrare în sco­puri de TVA a fost anulată. Registrele vor fi publice şi se vor afişa pe websiteul ANAF – art. 153 alin. (9 indice 2).

11. Se introduce posibilitatea ca persoanele impo­zabile pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA în situaţia nedepăşirii plafonului de scutire şi care nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, să depună o declaraţie privind sumele rezultate ca urmare a ajustărilor TVA efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau privind corecţia ajustărilor efectuate. Persoa­ne­le impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat în toate celelalte situaţii menţionate la art. 153 alin. (9) din ordonanţă, trebuie să depună o de­claraţie privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunile impo­zabile efectuate în perioada în care persoana impo­zabilă nu are cod valabil de TVA – art. 156 indice 3 alin. (9) şi (10).

12. La solicitarea înregistrării în Registrul Ope­ra­torilor Intracomunitari de către societăţile comerciale se va solicita cazierul judiciar numai pentru asociaţii ce deţin mai mult de 5% din capitalul social – art. 158 indice 2 alin. (15).

13. Se extind măsurile de simplificare la livrarea mai multor categorii de deşeuri, astfel: livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, in­clusiv livrarea de produse semifinite rezultate din pre­lu­crarea, fabricarea sau topirea acestora; livrarea de re­zi­duuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă şi re­ziduuri industriale ce conţin metale sau aliajele lor; li­vrarea de deşeuri de materiale reciclabile şi materiale re­ciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă; livrarea materialelor prevăzute mai sus după prelu­crarea/transformarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obţinerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere – art. 160 alin. (2) lit. a).

Prevederi referitoare la contribuabilii inactivi şi cărora li s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA

Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78 indice 1 din OUG nr. 92/2003 privind Codul de Proce­du­ră Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ul­terioare, care desfăşoară activităţi economice în peri­oa­da de inactivitate nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate în perioada res­pectivă – art. 11 alin. (1 indice 1). Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii inactivi nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită – art. 11 alin. (1 indice 2)

Contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, cu excepţia celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidenţă pentru nedepăşirea plafonului de scutire şi celor care nu erau obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate aferentă operaţiunilor impozabile desfă­şurate în perioada respectivă – art. 11 alin. (1 indice 3).

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau ser­vi­cii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregis­tra­rea în scopuri de TVA şi au fost înscrişi în Registrul persoa­ne­lor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA con­form art. 153 a fost anulată, cu excepţia celor inac­tivi, celor care au solicitat scoaterea din evidenţă pentru nedepăşirea plafonului de scutire şi celor care nu erau obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA, nu be­ne­ficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor respectiv, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită – art. 11 alin. (1 indice 4) – intră în vigoare începând cu 1 iulie 2012.

Noutăţi privind scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, au fost aduse modificări procedurii de scoatere din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri nu depăşeşte plafonul de 35.000 euro, respectiv 119.000 lei.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele modificări aduse de actul normativ menţionat şi câteva exemple practice.

Reglementări

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care, în cursul anului precedent, nu depăşeşte plafonul de scutire (35.000 euro) sau cel determinat proporţional cu perioada rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA cu condiţia ca la data solici­tării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Solicitarea se depune la organele competente în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fis­cale folosite de persoana impozabilă. Anularea va fi vala­bilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

În ultimul decont de taxă depus, persoanele impo­zabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată.

Important! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la 30 septembrie 2011 inclusiv.

Exemple

1. O persoană impozabilă, înfiinţată în anul 2010, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 70.000 lei, echivalentul în euro a 20.700 euro. Deoarece cifra de afaceri obţinută în anul 2011 nu depăşeşte plafonul de scutire pentru între­prin­derile mici (de 35.000 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

2. O persoană impozabilă, înfiinţată în luna august 2011, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 35.000 de lei, respectiv 10.350 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată propor­ţional cu perioada rămasă de la înfiinţare până la finele anului potrivit art. 153 alin. (5) din Codul Fiscal pentru care persoana impozabilă poate aplica regimul de scutire este de 14.583 euro (35.000/12 x 5), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

3. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală luna calendaristică, realizează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna aprilie 2012, hotărăşte să iasă din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii aprilie este de 6.000 lei, respectiv 1.774 euro. Deoarece cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie – aprilie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat pentru perioada de desfăşu­rare a activităţii (35.000/12 x 4), persoana impozabilă poate, până la 10 mai 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

4. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală trimestrul calendaristic, reali­zează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna iunie a anului 2012, hotărăşte să iasă din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii iunie este de 30.000 lei, respectiv 8.871 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie – iunie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat corespunzător perioadei de desfăşurare a activităţii (35.000/12 x 6 = 17.500 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 iulie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Notă: cursul de schimb valutar utilizat la calcularea pla­fonului de scutire de TVA este cel de la data aderării Ro­mâniei la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei/euro.