INFORMAȚII IMPORTANTE de la ANAF: când și cum se depune formularul 230?


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pentru direcţionarea de către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru veniturile realizate începând cu anul 2020 şi restituirea cheltuielilor pentru acordarea de burse private în anul 2020, a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 15/07.01.2021 formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.
Potrivit Ordinului mai sus menţionat, formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
• venituri din salarii şi asimilate salariilor;
• venituri din pensii;
• venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
• venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
• venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
• venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
Termenul de depunere al formularului 230 este până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii.

Organul fiscal unde se depune formularul este

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

Modul de depunere a declaraţiei

Formularul 230 se depune astfel:
• în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire;
Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
• prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
• prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);
• pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
„Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro. Facem menţiunea că pentru a putea exercita opţiunea cu privire la direcţionarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru veniturile realizate începând cu anul 2020 şi restituirea cheltuielilor pentru acordarea de burse private în anul 2020, contribuabilii trebuie să completeze şi să depună la organul fiscal competent formularul 230 aprobat prin ordinul menţionat mai sus”, au informat reprezentanții ANAF prin intermediul unui comunicat de presă.
Biroul comunicare şi servicii interne al ANAF