Încă o săptămână până la 121


• Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) deschide în perioada 17 aprilie – 31 mai 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR)

Fondurile nerambursabile disponibile în această sesiune, pentru finanțarea proiectelor privind moderni­zarea exploatațiilor agricole, sunt de 220.577.199 de euro, fiind alocați acum toți banii disponibili până la finalul peri­oadei de finanțare, respectiv 2013. pe pagina de internet a Agenției (www.apdrp.ro) a fost publicată ultima variantă a Ghidului Solicitantului, versiunea 09, aplicabilă pentru depu­nerea proiectelor din această sesiune.

Ghidul Solicitantului aduce modificări privind alocarea fondurilor nerambursabile europene pentru Măsura 121. Astfel, se va acorda finanțare europeană nerambursabilă în mod separat pentru sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru implementarea standardelor privind laptele și pro­tecția apelor și pentru beneficiarii Măsurii 141 „Sprijinirea exploatațiilor agricole de semi-subzistență”.

De asemenea, au suferit modificări și valorile maxime eligibile ale proiectelor, în funcție de sectorul în care se va face investiția. Astfel, pentru sectorul zootehnic, valoarea eligibilă a unui proiect de investiții nu poate depăși 2 milioane de euro, beneficiind de o cofinanțare publică nerambursabilă începând cu 40%.

În cazul proiectelor implementate în sectorul vegetal, valoarea maximă a investiției nu poate depăși 1 milion de euro, cofinanțarea publică nerambursabilă pornind tot de la 40%. Cofinanţarea publică nu va putea depăşi un maxi­mum de 70% din valoarea totală a proiectului.

În situația în care se realizează un proiect de investiții în sectorul zootehnic ce vizează atât protecția apelor îm­potriva poluării cu nitrați cât și implementarea standardelor în privința laptelui crud, valoarea eligibilă totală acceptată a acestuia nu va putea depăși suma de 2 milioane de euro. Din totalul acceptat, investiția în standardele pentru lapte nu va depăși suma de 250.000 de euro. Cofinanțarea publică nerambursabilă în cazul acestui tip de proiect de investiții va porni de la 40%.

În privința cheltuielilor eligibile, au fost aduse clarificări cu privire la mijloacele de transport specializate. Astfel, vor fi considerate eligibile doar acele mijloace de transport care transporta numai un anumit tip de mărfuri adecvate activităților descrise in proiect. În consecinţă, mijloacele de transport eligibile pot fi autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport albine, animale. Selecția proiectelor în vederea acordării finanțării se va realiza conform criteriilor de selecție publicate in Ghidul Solicitantului, disponibil gratuit pe pagina de internet www.apdrp.ro.

În ceea ce privește modul de selectare a proiectelor, s-au introdus criterii separate pentru investițiile în stan­dar­dele europene în vigoare din sectorul animalelor. Astfel, pentru a beneficia de punctaj proiectele trebuie să conțină investiții care să asigure implementarea standardelor în proporție de 100%. În cazul în care proiectul prevede și alte tipuri de investiții acesta va fi punctat conform crite­riilor de selecție pentru sectorul de creștere a animalelor.

Totodată, beneficiarii Măsurii 112 – ”Instalarea tinerilor fermieri” care realizează investiții pentru implementarea ce­lor două standarde prin Măsura 121, beneficiază de o pe­rioadă de grație de 36 de luni pentru finalizarea inves­tiției. APDRP precizează că proiectele din sectorul zoo­teh­nic şi vegetal nu vor mai primi punctaj la criteriul de selec­ție ce privește exploatațiile agricole care se adaptează la standardele comunitare, dat fiind faptul că acestea au devenit obligatorii. Sunt exceptate doar cele două stan­dar­de menționate mai sus, care au criterii de selecție sepa­rate.

În sectorul vegetal au fost eliminate, de asemenea, investițiile pentru înfințarea de culturi de specii forestiere, cu ciclu scurt de producție.  Investițiile din acest sector, ce privesc pepinierele și plantațiile de pomi fructiferi, vor primi 33 de puncte, iar cele pentru plantații de viță-de-vie pentru vin primesc 30 de puncte. În cazul proiectelor de investiții din sectorul animal, acestea vor beneficia de un punctaj diferit în funcție de ce dorește beneficiarul să producă de pe urma animalelor. De exemplu, dacă se va realiza un proiect de investiții pentru creșterea bovinelor, se vor acorda 39 de puncte dacă este vorba despre bovine pentru carne, sau 35 de puncte, în cazul în care sunt crescute vaci pentru lapte.

Pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de selecție pot fi consultate inclusiv formularele specifice ale Manualului de procedură pentru evaluare selectare, de asemenea disponibil pe pagina de internet www.apdrp.ro. Depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 se va face la Oficiile Judeţene ale APDRP, de luni până vineri, în intervalul orar  9:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de pro­iecte pentru această sesiune este miercuri, 31 mai 2012, ora 12:00.

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agri­col şi silvic” şi are ca obiectiv general creşterea com­pe­titivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.